Polityka prywatności

Dziękujemy za okazane nam zaufanie! Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego poniżej przedstawiamy informacje na temat zakresu gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej lub odwiedzanego za jej pośrednictwem sklepu internetowego.

Informacje w skrócie

1. Kto jest administratorem danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem tej witryny internetowej jest spółka zooplus SE (zwana dalej: zooplus), z siedzibą w Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (Niemcy).

Z naszym inspektorem ochrony danych, dr Philippem Herrmannem, można skontaktować się za pośrednictwem portalu prywatności:

Mam konto klienta zooplus

Nie mam konta klienta zooplus

2. Które dane są przetwarzane w chwili wywołania naszej witryny internetowej?

Po wywołaniu naszej witryny internetowej przeglądarka internetowa użytkownika przesyła na nasz serwer różne rejestry danych, które z przyczyn technicznych są niezbędne do wyświetlenia naszej witryny oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa. Rejestry są zapisywane w plikach protokołu (tzw. logfiles), zawierających m.in. adres IP.

3. Czy ta witryna internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka)?

Tak. W naszej witrynie internetowej używamy różnych plików cookie. Szczegółowe informacje o sposobie ich działania, możliwości ich usunięcia oraz zapobieganiu ich zapisywania w przeglądarce można znaleźć w Centrum Preferencji.

4. Czy korzystamy z narzędzi analitycznych?

Tak. W celu optymalizacji naszej witryny internetowej i naszych ofert oraz jeszcze lepszego dopasowania do potrzeb użytkowników współpracujemy z różnymi dostawcami. Szczegółowe informacje na temat naszych dostawców, sposobie działania narzędzi analitycznych i możliwości ich wyłączenia można znaleźć również w Centrum preferencji. 

5. Czy używamy reklam spersonalizowanych?

Tak. Współpracujemy z dostawcami usług, którzy m.in. za pomocą plików cookie i identyfikatorów reklamowych mogą wyświetlać dla nas lub naszych partnerów reklamowych spersonalizowane reklamy. Szczegółowe informacje na temat tych dostawców, sposobie działania narzędzi reklamowych i możliwości ich wyłączenia można znaleźć również w Centrum preferencji. 

6. Czy przekazujemy dane osobom trzecim?

Nie. Nie przekazujemy danych użytkownika nieupoważnionym osobom trzecim. Ponadto zapewniamy, że zawarliśmy z zewnętrznymi dostawcami niezbędne umowy o przetwarzaniu danych w ramach realizacji zleceń.

7. Do kogo można zwrócić się z pytaniem?

Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować na adres service@zooplus.pl lub do naszego inspektora ochrony danych. Czekamy na Państwa pytania za pośrednictwem naszego portalu prywatności:

Mam konto klienta zooplus

Nie mam konta klienta zooplus

8. W jaki sposób można cofnąć wyrażoną zgodę lub wnieść sprzeciw zgodnie?

Poniżej opisano kilka możliwych rozwiązań. Więcej informacji można uzyskać poniżej w naszych

Informacjach o ochronie danych.

 1. a) Pliki cookie oraz podobne technologie — znajdują się w Centrum Preferencji w naszej aplika-cji lub witrynie internetowej. Nie możemy zarządzać ustawieniami klientów, ponieważ są to ustawienia specyficzne dla danego urządzenia.

  b) Powiadomienia push (tylko aplikacja) — w zależności od urządzenia mobilnego można zmieniać ustawienia bezpośrednio w aplikacji lub w ustawieniach systemu. Nie możemy zarządzać ustawieniami klientów, ponieważ są to ustawienia specyficzne dla danego urządzenia.

  c) E-mail — w dowolnym momencie można zrezygnować z subskrypcji, wnieść sprzeciw lub cofnąć zgodę, wybierając odpowiednią opcję w otrzymanej wiadomości e-mail. Osoby po-siadające nasze konto, mogą również samodzielnie zmienić ustawienia newslettera na swoim koncie. W przypadku chęci otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących wyłącznie zamó-wień i konta zooplus, należy skontaktować się z nami pod adresem service@zooplus.pl.

  d) Poczta — w celu rezygnacji z otrzymywania reklam drogą pocztową należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem service@zooplus.pl.

  e) Custom Audience — w celu cofnięcia zgody Custom Audience, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem service@zooplus.pl albo odwiedzić nasz portal prywatności.

Pozostałe — w celu cofnięcia jakiekolwiek innej zgody lub wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, należy skontaktować się z nami pod adresem service@zooplus.pl albo odwiedzić nasz portal prywatności:

Mam konto klienta zooplus

Nie mam konta klienta zooplus

Informacje dotyczące ochrony danych

A. Ogólne informacje dotyczące ochrony danych w zooplus

1. Zakres obowiązywania i definicje

1.1 Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje w rozumieniu art. 13 RODO o przetwarzaniu danych w ramach wywołania naszej witryny internetowej i korzystania z dostępnego za jej pośrednictwem sklepu internetowego.

1.2 Informacje na temat rodzaju i celu przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej funkcji w witrynie internetowej, służącej do nawiązania kontaktu (Serwis Obsługi Klienta), naszych serwisów społecznościowych, platformy do składania aplikacji oraz naszej aktywności w mediach społecznościowych można znaleźć w bardziej przejrzystej postaci z uwagi na osobne wyszczególnienie bezpośrednio w danym portalu lub podczas korzystania z danej aplikacji.

1.3 Umieszczając odnośniki do stron osób trzecich, nie mamy wpływu ani kontroli nad treścią tych odnośników oraz zawartymi w nich postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zalecamy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych na stronach, do których prowadzą odnośniki, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane lub udostępniane osobom trzecim.

1.4 Pełny tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym definicje i wyjaśnienia, można znaleźć tutaj.

2. Miejsce przechowywania danych

2.1 Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy za pośrednictwem witryny internetowej i naszego sklepu internetowego, są przechowywane i zabezpieczone zarówno na lokalnych serwerach w Niemczech, jak i przez Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) – specjalistycznego dostawcę usług w chmurze. AWS gwarantuje możliwie najwyższy poziom ochrony danych klientów i użytkowników przed utratą i nieuprawnionym dostępem dzięki objęciu ich środkami technicznymi i organizacyjnymi. Jeżeli przekazanie danych poza UE/EOG będzie konieczne, nastąpi to wyłącznie na podstawie pra-womocnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub zawartych standardowych klauzul umownych.

2.2 Celem przetwarzania tych danych jest hosting naszych serwerów internetowych i baz danych oraz tworzenie ich kopii zapasowych (backup) na podstawie kompleksowej umowy o przetwarzaniu danych w ramach realizacji zleceń.

3. Przetwarzanie danych w koncernie zooplus

3.1 zooplus posiada kilka oddziałów i spółek zależnych w Europie. zooplus SE, z siedzibą w Monachium (Niemcy), ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę danych oraz przestrzeganie i zapewnienie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

3.2 W celu zapewnienia kontroli procesów i obsługi klienta w całym koncernie dane są udostępniane również oddziałom i spółkom zależnym na podstawie odpowiedniej umowy o przetwarzaniu danych w ramach realizacji zleceń (art. 28 RODO). Przedsiębiorstwa te są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami i na odpowiedzialność zooplus. Firmy te nie przechowują danych lokalnie.

3.3 Ponadto zooplus przetwarza dane w ramach tzw. współodpowiedzialności ze spółką bitiba GmbH. Podstawą jest kompleksowa umowa zgodna z art. 26 RODO, która reguluje zakres odpowiedzialności i kompetencji obu przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie service@zooplus.pl lub u naszego inspektora ochrony danych osobowych.

4. Ogólne usługi informatyczne

4.1 Współpracujemy z różnymi dostawcami usług IT, którzy utrzymują naszą infrastrukturę IT i stale opracowują technologię bezpieczeństwa. Jeżeli dostawcy mają dostęp do danych osobowych w trakcie tych działań, odbywa się on zawsze pod nadzorem zooplus i zapewnia się, że żadne dane osobowe nie są przechowywane poza serwisem zooplus.

Podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. f) RODO

5. Przetwarzanie danych przy korzystaniu z praw osoby, której dane dotyczą

W przypadku korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, przetwarzamy je oddzielnie od innych czynności przetwarzania w celu opracowania zapytania.

W celu weryfikacji tożsamości potrzebujemy w szczególności imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz danych dotyczących zamówienia osoby, której dane dotyczą.

W celu realizacji zapytania: aby przetworzyć zweryfikowane żądanie, musimy również przetworzyć dane osoby, której te dane dotyczą, zawarte w zapytaniu.

Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. c) RODO

Powyższe dane przekazujemy naszemu dostawcy usług technologicznych Onetrust Technology Limited na podstawie odpowiedniej umowy o realizację zamówienia (art. 28 RODO).

Jeżeli przekazanie danych poza UE/EOG będzie konieczne, nastąpi to wyłącznie na podstawie prawomocnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub zawartych standardowych klauzul umownych.

Niezależnie od istniejących danych klienta lub zamówienia, dane dotyczące zapytania są przechowywane oddzielnie w celu realizacji praw klienta jako osoby, której dane dotyczą, oraz w celu zagwarantowania obowiązku dokumentacyjnego i dowodowego (art. 5 ust. 2 RODO). Okres przechowywania zależy od odpowiednich wymogów prawnych.

6. Przekazywanie danych organom ścigania

Jeżeli właściwe organy ścigania zażądają od nas przekazania danych osobowych, nastąpi to tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub bezpośrednio upoważnieni lub możemy wykazać uzasadniony interes, który jest nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takim przypadku nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W żadnym wypadku nie przekazujemy danych organom ścigania bezpośrednio poza terytorium Polski.  

Podstawa prawna:

Art. 6 ust.1 lit.c) RODO

Art. 6 ust.1 lit.f) RODO

W celu przetworzenia tych zapytań przekazujemy dane do wyżej wymienionego dostawcy usług technologicznych Onetrust Technology Limited. Więcej informacji można znaleźć w sekcji A 5 powyżej. 

B. Przetwarzanie danych podczas wywołania naszej witryny internetowej

1. Pliki protokołu (tzw. logfiles)

Ze względów technicznych w chwili wywołania strony internetowej zooplus gromadzi tzw. dane dostępowe i zapisuje je w pliku protokołu (tzw. logfile). Oprócz adresu IP plik protokołu zawiera nazwę wywołanej strony internetowej, wywołany plik, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i komunikat o udanym wywołaniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, tzw. adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona) oraz wysyłającego żądanie dostawcy usług internetowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim. Pliki protokołu są automatycznie usuwane dwa (2) miesiące po ich zgromadzeniu. Wcześniej jednak adres IP zostaje zanonimizowany i jest przechowywany wyłącznie w celach administracyjnych (technicznych) i bezpieczeństwa. Gromadzenie danych jest niezbędne tylko do technicznego funkcjonowania naszej witryny internetowej. 

2. Pliki cookie i piksele

Oprócz plików protokołu podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i korzystania z usług, które mogą być wywoływane za jej pośrednictwem, stosowane są tzw. pliki cookie i inne podobne technologie (np. piksele). Szczegółowe informacje na temat plików cookie i technologii stosowanych podczas korzystania z naszej witryny internetowej, okresu ich przechowywania oraz sposobie usuwania zgromadzone w ten sposób danych można znaleźć w Centrum preferencji. Należy pamiętać, że całkowita dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu naszej witryny internetowej.

Rozróżniamy następujące rodzaje plików cookie:

2.1 Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie gwarantują działanie funkcji, bez których korzystanie z naszych stron internetowych zgodnie z przeznaczeniem jest niemożliwe. Te pliki cookie są niezbędne z przyczyn technicznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Preferencji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2 Wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam śledzić ruch użytkowników naszego sklepu internetowego w celu pomiaru i poprawy wydajności naszej strony internetowej. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane i anonimowe. Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Preferencji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.3 Funkcjonalne pliki cookie

Dzięki tym plikom cookie jesteśmy w stanie zapewnić zaawansowane funkcje i możliwości personalizacji. Mogą one być ustalane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi wykorzystujemy na naszych stronach. Więcej informacji można znaleźć w Centrum preferencji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.4 Marketing targetowany

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do profilowania Twoich zainteresowań i wyświetlania trafnych reklam na innych stronach internetowych. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale są oparte na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Więcej informacji można znaleźć w Centrum preferencji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Wtyczki

Na naszych stronach internetowych są używane wtyczki, które zwykle służą do interakcji z innymi usługami lub witrynami internetowymi (dostawcy wtyczek). Stosujemy przy tym tzw. rozwiązanie „Shariff” (Shariff Wrapper), za pomocą którego można samodzielnie ustalić, czy i kiedy dane są przesyłane do operatorów poszczególnych sieci. Tylko w przypadku aktywnego kliknięcia (wyrażenia zgody) w odpowiedni przycisk przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami danej sieci.

Należy pamiętać, że zooplus odpowiada tylko za pozyskanie adresu IP poprzez użycie wtyczki. Zgodnie z prawem o ochronie danych za dalsze przetwarzanie danych przez dostawców usług, w tym za czas przechowywania danych, są odpowiedzialni sami dostawcy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Oprócz pozyskanego przez nas adresu IP dostawca wtyczki może wykorzystać własne dane osobowe użytkownika (dostępne u dostawcy) do celów reklamowych (również dla osób trzecich), badań rynku i/lub aranżacji własnej witryny internetowej pod kątem dopasowania do potrzeb użytkownika oraz do informowania innych użytkowników danej sieci o aktywności użytkownika w naszej witrynie internetowej. Dostawca działa również jako administrator w rozumieniu ochrony danych, ponieważ od momentu kliknięcia przez użytkownika w dany przycisk nie wiemy, w jakim zakresie dostawca wykorzystuje uzyskane w ten sposób dane. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych przez dostawców wtyczek oraz informacje na temat korzystania z przysługujących użytkownikowi praw (np. prawo dostępu i prawo wniesienia sprzeciwu) można znaleźć w następujących połączonych linkami deklaracjach o ochronie danych osobowych.

Szczegóły dotyczące wtyczek oraz informacje na temat ochrony danych można znaleźć u następujących dostawców:

Facebook

Instagram

Pinterest

Twitter

YouTube

C. Przetwarzanie danych podczas korzystania ze sklepu internetowego

1. Rejestracja i korzystanie z konta „Mój zooplus“

Jeżeli przy pierwszym zamówieniu użytkownik otwiera konto klienta, gromadzimy następujące dane:

 • Dane rejestracyjne (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail);
 • Dane logowania (adres e-mail, hasło);
 • Dane klienta (adres rozliczeniowy, adres dostawy);
 • Dane połączenia (adres IP).

Dane te przetwarzamy, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do jego konta klienta („Mój zooplus”). Dane logowania służą do weryfikacji konta klienta. Poprzez konto „Mój zooplus“ użytkownik może sprawdzać swoje zamówienia oraz zarządzać swoimi danymi i ustawieniami. Zalicza się do tego np. możliwość ustawienia preferencji dotyczących dostaw, płatności i newslettera, możliwość przeglądania historii zamówień oraz dostęp do konta z zooPunktami.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane użytkownika przechowujemy przez okres istnienia konta klienta („Mój zooplus”), chyba że użytkownik wcześniej zażąda od nas ich usunięcia i nie istnieją żadne inne prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych. Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych jest przewidziane w umowie, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z konta klienta i zarządzanie kontem nie byłyby możliwe.

2. Proces składania zamówienia i dostawa

W związku z zamówieniem, realizacją transakcji płatniczej i dostawą przetwarzamy następujące dane:

 • Dane klienta (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu, identyfikator klienta),
 • Dane połączenia (adres IP);
 • Dane dotyczące płatności (np. informacji o płatności).

Dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz wysyłki zamówionych towarów do użytkownika, tworzenia podpowiedzi zgodnych z Twoimi preferencjami i formułowania odpowiednich rekomendacji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane dotyczące adresu dostawy przekazujemy firmom logistycznym i firmom kurierskim (patrz „Logistyka i spedycja”). Zgromadzone w celu realizacji umowy dane przechowujemy przez okres trwania stosunku umownego, chyba że użytkownik zażąda od nas ich wcześniejszego usunięcia, jednak nie krócej niż do momentu wygaśnięcia ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi. Po upływie tych terminów przechowujemy wymagane w prawie handlowym i podatkowym informacje dotyczące stosunku umownego przez okres wymagany ustawowo.

a) Logistyka i spedycja

Aby móc na bieżąco informować użytkownika o statusie jego przesyłki, zooplus przekazuje firmie kurierskiej adres e-mail i – o ile został podany – numer telefonu użytkownika (tylko w przypadku przesyłek spedycyjnych). zooplus przestrzega przy tym zasady wyważenia interesów klientów i interesów zooplus, tym bardziej, że firmy kurierskie zobowiązały się do ochrony danych osobowych w najwyższym stopniu i wykorzystują te dane wyłącznie w celu przesyłania informacji. Szczegóły dotyczące firm logistycznych i firm kurierskich, z których usług korzystamy, można znaleźć tutaj.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

b) Transakcje płatnicze

W zależności od wybranej metody płatności, informacje o płatności zostaną przesłane do odpowied-niego dostawcy usług płatniczych. W przypadku płatności kartą kredytową oferujemy certyfikowanego i wyspecjalizowanego dostawcę usług PCI-DSS, z którym zawarliśmy umowę na realizację za-mówienia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Możesz skontaktować się w dowolnym momencie z service@zooplus.pl, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostawców, z którymi współpracujemy i którzy działają jako tzw. podmioty przetwarzające, a także częściowo jako firmy odpowiedzialne za ochronę danych lub naszego inspektora ochrony danych.

Dane użytkownika przechowujemy przez okres istnienia konta klienta („Mój zooplus”), chyba że użytkownik wcześniej zażąda od nas ich usunięcia i nie istnieją żadne inne prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych. Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych jest przewidziane w umowie, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z konta klienta i zarządzanie kontem nie byłyby możliwe.

Odnośnie czasu przechowywania danych, prosimy o kontakt z odpowiednim dostawcą.

c) Badanie wiarygodności kredytowej

zooplus umożliwia klientom zakup towarów na rachunek. W przypadku tej metody płatności zooplus zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zbadania wiarygodności kredytowej klienta. W ramach badania wiarygodności kredytowej przetwarzamy następujące dane:

• Dane klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres do faktury, adres dostawy, numer klienta)

– o ile zooplus jest uprawniony do wykorzystania informacji podanych w ramach zamówienia w celu oceny prawdopodobieństwa nieściągalności wierzytelności (tzw. scoring wewnętrzny). Dane wykorzystywane w ramach wewnętrznego scoringu wynikają w szczególności z połączenia następujących kategorii danych:

• Dane adresowe (adres do faktury, adres dostawy), wiek, wybrane warunki płatności, sposób składania zamówienia i grupy asortymentowe.

Ponadto w przypadku tej metody płatności (zakup na rachunek) zooplus ma prawo do uzyskania od zewnętrznego biura informacji kredytowej informacji na temat wiarygodności kredytowej klienta. Szczegółowe informacje o dostawcach można uzyska za pośrednictwem service@zooplus.pl lub naszego inspektora ochrony danych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Zapobieganie nadużyciom finansowym

zooplus wykorzystuje informacje o podejrzanym przebiegu procesu składania zamówienia (np. jednoczesne zamawianie dużej ilości towaru na ten sam adres przy użyciu różnych kont klientów) w celu uniknięcia niewywiązania się z płatności oraz w celu ochrony naszych klientów przed nadużyciem ich kont lub tożsamości. Ocena ryzyka dotycząca prawdopodobieństwa próby nadużycia finansowego uwzględnia m.in. to, czy urządzenie końcowe zostało wybrane za pośrednictwem różnych dostawców usług internetowych, czy urządzenie końcowe ma często zmieniającą się georeferencję, ile transakcji zostało dokonanych za pośrednictwem urządzenia końcowego i czy wykorzystywane jest połączenie przez serwer proxy.

W ramach zapobiegania nadużyciom finansowym przetwarzamy następujące dane:

Dane klienta (imię i nazwisko, adres e-mail)

Dane rozliczeniowe (adres do faktury, adres dostawy, informacje dotyczące płatności, numer klienta),

Adres IP, informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

zooplus jest prawnie zobowiązany do zapewnienia specjalnego zabezpieczenia w zakresie uwierzytelniania klientów (3DS2) w ramach realizacji transakcji płatniczych, w tym do przesyłania zaszyfrowanych informacji o płatnościach do odpowiednich banków.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W ramach zapobiegania nadużyciom finansowym współpracujemy z różnymi dostawcami. Szczegółowe informacje na temat dostawców odpowiedzialnych za zakres i czas przechowywania danych można uzyskać od service@zooplus.pl lub za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych

e) Kontrola listy sankcji

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej zooplus jest zobowiązany do zapobiegania dostawie towarów osobom na tak zwanych listach sankcji (grupom terrorystycznym, organizacjom i osobom). W tym celu nazwy i adresy faktur są porównywane z listami sankcji. Przetwarzanie danych poza kwerendą nie ma miejsca.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Program zooPunkty

Program zooPunky to program lojalnościowy, który umożliwia zarejestrowanym klientom zdobywanie punktów lojalnościowych za dokonane zakupy. Program zooPunkty jest integralną częścią stosunku umownego pomiędzy klientem a zooplus. Podczas zakupów zooPunkty można wymieniać na premie. W związku z preferencjami dotyczącymi produktów przetwarzamy wyłącznie następujące dane:

 • Dane klienta (adres e-mail, numer klienta, historia zamówień).

Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do Programu zooPunkty. Dane nie są łączone z żadnymi innymi danymi ani dodawane do osobnego profilu. Po rejestracji klient otrzymuje informacje o Programie zooPunkty, a następnie jest regularnie informowany przez e-mail o statusie i wygaśnięciu swoich zooPunktów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane użytkownika przechowujemy przez okres istnienia konta klienta („Mój zooplus”). Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o statusie zooPunktów, wystarczy wysłać e-mail, korzystając z podanych możliwości kontaktu.

4. Preferencje dotyczące produktów

W związku z korzystaniem przez użytkownika z konta „Mój zooplus” i złożonymi przez niego zamówieniami przechowujemy informacje, dzięki którym możemy wyciągnąć wnioski na temat preferencji użytkownika dotyczących produktów, a przez to sprawić, aby zakupy stały się dla użytkownika jeszcze przyjemniejsze i wygodniejsze. Związane z tym przetwarzanie danych i ustawienia można dopasować samodzielnie bezpośrednio na koncie „Mój zooplus”. W związku z preferencjami dotyczącymi produktów przetwarzamy wyłącznie następujące dane:

 • Numer klienta, historia zamówień, preferowana firma kurierska, preferowana metoda płatności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane użytkownika przechowujemy przez okres istnienia konta klienta („Mój zooplus”), chyba że użytkownik wcześniej zażąda od nas ich usunięcia. Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest przewidziane ani w umowie ani w przepisach obowiązującego prawa.

5. Zachowania zakupowe i profilowanie

Pragniemy zaoferować naszym klientom możliwie najlepsze doświadczenia związane z zakupami w naszym sklepie internetowym oraz na podstawie ich zakupów i wyszukiwanych przez nich produktów móc informować ich o spersonalizowanych ofertach i promocjach. W tym celu analizujemy zachowania zakupowe oraz zachowania użytkowników w naszym sklepie internetowym, przetwarzając wewnętrznie numer klienta, wyszukiwane lub zamówione artykuły, zawartość danego koszyka i historię zamówień. Wyniki tych analiz nie powodują żadnych konsekwencji prawnych i nie mają dla klientów żadnych negatywnych skutków. Powyższe nie narusza prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5.1 Plan Oszczędnościowy zooplus

W ramach Planu Oszczędnościowego zooplus oceniamy historię zakupów użytkownika i jego preferencje dotyczące produktów w naszym sklepie internetowym. W zależności od liczby i wielkości zamówień użytkownik może otrzymać ofertę tzw. Planu Oszczędnościowego zooplus w celu uzyskania specjalnych rabatów.

5.2 Polecane produkty

W oparciu o dane na koncie użytkownika „Mój zooplus” oraz dokonane zakupy możemy dostosować ofertę produktów do preferencji użytkownika. Również w tym zakresie przestrzegamy zasady wyważenia w kwestii dążenia do optymalnego przygotowania informacji i nieustannego udoskonalania naszej oferty.

6. Badania opinii klientów

W celu uzyskania oceny klientów i wewnętrznego zarządzania jakością na naszych stronach internetowych korzystamy z programu Opinie konsumenckie Google. W ten sposób pragniemy umożliwić naszym klientom ocenę dokonanych zakupów. Google nie otrzymuje żadnych danych klientów z naszej bazy danych. Przekazujemy wyłącznie numer zlecenia, numer zamówienia i numer klienta oraz adres e-mail.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

D. Przetwarzanie danych w komunikacji z klientami

1. Newsletter

W przypadku subskrypcji naszego newslettera przetwarzamy tylko adres e-mail użytkownika. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania informacji o produktach i promocjach zooplus w regularnych odstępach czasu, w zależności od wybranego obszaru zainteresowań użytkownika.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W chwili otrzymania newslettera przez użytkownika stosujemy tzw. obrazy web beacon lub piksele śledzące, za pomocą których możemy ustalić, czy użytkownik otrzymał lub otworzył newsletter, lub kliknął w zawarte w newsletterze linki. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystujemy do stworzenia profilu użytkownika, aby dostosować newsletter do jego indywidualnych zainteresowań. Za pomocą funkcji śledzenia możemy połączyć te dane z działaniami podejmowanymi przez użytkownika w naszej witrynie internetowej.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Nie przekazujemy udostępnionych nam podczas subskrypcji newslettera danych osobowych użytkownika nieupoważnionym osobom trzecim. Narzędzie do wysyłania newslettera jest dostarczane przez zewnętrznego dostawcę, dlatego zawarliśmy z nim umowę o przetwarzaniu danych w ramach realizacji zleceń.

Szczegółowe informacje o ofertach można uzyskać od service@zooplus.pl lub za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec otrzymywania newsletterów, a tym samym – wobec przetwarzania wyżej wymienionych danych lub może skontaktować się w tym celu z naszym Działem Obsługi Klienta bez ponoszenia kosztów innych niż koszty połączenia zgodnie z podstawowymi taryfami. Powyższe nie narusza zgodności przetwarzania danych z prawem za zgodą użytkownika do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeśli użytkownik nie życzy sobie automatycznej oceny i analizy swoich zachowań użytkownika w związku z newsletterem, niestety musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego czasu dane będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik pozostanie subskrybentem newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji dane są przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i anonimowo. Udostępnianie danych osobowych nie jest przewidziane ani w umowie, ani w przepisach obowiązującego prawa. Wysyłanie lub otrzymywanie newslettera bez podania adresu e-mail jest niemożliwe.

2. Facebook i Google Custom Audience

Na niektórych stronach internetowych oraz w ramach subskrypcji naszego newslettera użytkownik ma możliwość uczestniczyć w programie marketingowym Custom Audience lub Custom Match. Pozwala nam to na interakcję z użytkownikiem za pośrednictwem mediów i serwisów społecznościowych, lepsze zrozumienie preferencji dotyczących produktów oraz – w stosownych przypadkach – wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika. Wymaga to jednak osobnej zgody i nie odbywa się automatycznie w momencie subskrypcji naszego newslettera. Pozyskany podczas subskrypcji adres e-mail zostanie z góry „shashowany” i przekazany kolejnym odbiorcom jako niezależnym administratorom danych. Jeśli użytkownik nie posiada konta użytkownika u tych dostawców, jego adres e-mail zostanie automatycznie usunięty.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych, wysyłając e-mail na adres do naszego Działu Obsługi Klienta lub za pośrednictwem portalu prywatności. Powyższe nie narusza zgodności przetwarzania danych z prawem za zgodą użytkownika do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

3. Dostępność produktów – przypomnienie

Użytkownik ma możliwość otrzymywania wiadomości e-mail z informacją o dostępności określonych produktów. W tym celu, na życzenie użytkownika wysyłamy jednorazową wiadomość informującą, czy produkt powrócił do naszego asortymentu. Jeśli po kilku tygodniach pożądany produkt nie będzie dostępny, użytkownik zostanie o tym poinformowany. W razie potrzeby zaproponujemy odpowiednie rekomendacje produktów lub kupony. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Nie przekazujemy danych osobom trzecim. Po 95 dniach automatycznie usuniemy adres e-mail z listy informującej o dostępności danego produktu.

4. Marketing (e-mail)

W zakresie dozwolonym przez prawo i pod warunkiem zawarcia przez klienta umowy z zooplus i podania adresu poczty elektronicznej (e-mail) zooplus ma prawo wykorzystywać podany adres poczty elektronicznej klienta do bezpośredniej reklamy własnych, podobnych towarów lub usług. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec korzystania z adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji według taryf podstawowych. Klient może w każdej chwili skontaktować się z naszym Serwisem Obsługi Klienta.

5. Marketing (poczta)

O ile jest to dozwolone przez prawo, a odbiorca nie wniósł sprzeciwu wobec otrzymywania reklam drogą pocztową, zooplus może wysyłać do klienta reklamy pocztą tradycyjną. W celu wydrukowania i wysłania materiałów reklamowych współpracujemy z usługodawcami będącymi podmiotami przetwarzającymi dane. Powyższe nie narusza prawa klienta do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania adresu do celów reklamowych.

E. Prawa użytkownika

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od zooplus w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych albo do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, cofnięcia zgody lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres service@zooplus.pl lub do naszego inspektora ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. W każdej chwili może również odwiedzić nasz portal prywatności, aby dochodzić swoich praw jako osoba, której sprawa dotyczy:

Mam konto klienta zooplus

Nie mam konta klienta zooplus  

F. Pouczenie dotyczące szczególnego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego m.in. na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres service@zooplus.pl albo odwiedzić nasz portal prywatności.