Warunki uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym zooplus

Poniższe warunki uczestnictwa w Planie oszczędnościowym zooplus (zwanym dalej Planem oszczędnościowym), stają się wiążące w momencie zawarcia umowy między Klientem a firmą zooplus SE (zwaną dalej zooplus).

1. Uczestnictwo

Oferta jest dostępna jedynie dla wybranych, pełnoletnich Klientów sklepu www.zooplus.pl, z polskim adresem dostawy. W czasie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych niezbędnych danych osobowych. Klient jest także zobowiązany do zabezpieczenia swoich danych dostępowych.

Wyboru Klientów do Planu oszczędnościowego dokonuje wyłącznie zooplus.

2. Zawarcie umowy

Zaproponowanie Klientowi wyboru Planu oszczędnościowego w jego koszyku zakupowym nie jest ofertą wiążącą. Wiążący jest moment wyboru konkretnego Planu oszczędnościowego przez Klienta i potwierdzenia go poprzez kliknięcie „kup teraz“. Klient otrzymuje mailowo automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zamówienia) wraz z Planem oszczędnościowym. Automatyczne potwierdzenie nie stanowi jeszcze potwierdzenia nabycia Planu oszczędnościowego.

Umowa z zooplus wchodzi w życie z drugą wiadomością email, potwierdzającą aktywację Planu oszczędnościowego.

Przy wyborze płatności przelewem umowa wchodzi w życie wraz z wysłaniem przez zooplus informacji o płatności. Ta informacja jest wysyłana do Klienta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

3. Plan oszczędnościowy

3.1 Zasady ogólne

Plan Oszczędnościowy to odpłatny program rabatowy, z którego można skorzystać wyłącznie w związku z zakupem towaru. Kupując Plan Oszczędnościowy, klient otrzymuje pewną podstawową zniżkę na swoje zamówienia w sklepie internetowym zooplus.pl w czasie określonym w Planie Oszczędnościowym. W zależności od wybranego

Planu Oszczędnościowego klient otrzymuje stały rabat na wybrane grupy produktów lub marki (tzw. rabat premium) w czasie określonym w Planie Oszczędnościowym. Rabat podstawowy nie jest doliczany do ściśle ustalonego rabatu premium dla wybranych grup produktów lub marek.

Plan Oszczędnościowy adresowany jest jedynie do klientów detalicznych, dlatego maksymalna wartość roczna zamówionych towarów nie może przekroczyć 12500 zł (wyłączając koszty dostawy oraz przed naliczeniem innych rabatów). Kupno Planu oszczędnościowego w celach komercyjnych nie jest dozwolone. zooplus zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania ofert umownych, które wydają się być składane w celu komercyjnej odsprzedaży towarów.

Wybrany Plan Oszczędnościowy jest ważny tylko w powiązaniu z Kontem Klienta, do którego został zamówiony. Plan Oszczędnościowy nie może być przeniesiony na inne konto klienta. Do jednego konta klienta może zostać przypisany tylko jeden plan oszczędnościowy.

Plan oszczędnościowy ma zastosowanie tylko z polskim adresem dostawy.

3.2 Zniżki, wyłączenie z rabatów

Rabat zostanie automatycznie odliczony od kwoty zamówienia w zależności od wariantu Planu oszczędnościowego. Potrącenie następuje przed doliczeniem kosztów dostawy.

Rabaty oferowane przez zooplus nie łączą się z Planem oszczędnościowym, o ile wyraźnie nie zaznaczono tego inaczej. Produkty oznaczone w sklepie jako Ceny specjalne, nie podlegają rabatowi w ramach Planu oszczędnościowego. zooplus zastrzega sobie prawo do wyłączenia produktów z promocji bez podania przyczyny.

Wypłata w gotówce nagromadzonego poprzez Plan oszczędnościowy rabatu nie jest możliwa.

Czasowo ograniczone akcje promocyjne oraz artykuły oznaczone w sklepie jako wyjęte z Planu oszczędnościowego nie podlegają Planowi oszczędnościowemu. zooplus ma prawo wyłączyć niektóre artykuły z Planu oszczędnościowego bez podania przyczyny.

3.3 Terminy

Okres obowiązywania Planu oszczędnościowego zależy od wybranego wariantu. Po upływie określonego czasu Plan oszczędnościowy wygasa automatycznie. Klient zostanie poinformowany o wygaśnięciu dotychczasowego Planu Oszczędnościowego na adres e-mail podany przez niego przy zakupie Planu Oszczędnościowego, nie wcześniej niż 42 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego, oraz w dniu wygaśnięcia dotychczasowego Planu Oszczędnościowego. Przedłużenie Planu oszczędnościowego jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy zooplus zaoferuje Klientowi taką możliwość. Klient nie ma prawa żądać ponownego włączenia Planu oszczędnościowego.

3.4 Ceny i koszty wysyłki

Cena wiążąca to cena obowiązująca w momencie składania zamówienia. Ceny zawierają ustawowy podatek VAT.

Do zamówionego Planu oszczędnościowego nie są doliczane żadne koszty dostarczenia czy przesyłki.

3.5 Metody płatności, terminy, opóźnienia

Plan oszczędnościowy może zostać opłacony dowolną metodą płatności oferowaną w sklepie.

Metody płatności za Plan oszczędnościowy dostępne w sklepie to: płatność za pobraniem, karta kredytowa, przelew na polskie konto bankowe, płatność w ciągu 14 dni lub system PayPal. W określonych przypadkach zooplus zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności.

  • Płatność za pobraniem
  • Płatność za Plan oszczędnościowy w momencie odbioru zamówionego towaru.
  • Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)

Pobranie pieniędzy z konta następuje w ciągu tygodnia od momentu wysłania Planu oszczędnościowego przez zooplus do Klienta.

  • Płatność w ciągu 14 dni

Klient zobowiązany jest do zapłaty za otrzymany towar w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Wiążący jest dzień wpływu płatności na konto zooplus.

  • Płatność przez system PayPal
  • Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

W przypadku płatności przelewem należy uiścić opłatę w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o płatności. Wiążący jest dzień wpływu płatności na konto zooplus. Jeżeli w ciągu 7 dni określona kwota nie wpłynie na konto zooplus, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Jeżeli Klient spóźni się z płatnością, zooplus zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą za monit. Przedstawienie dowodu o powstaniu niewielkiej szkody lub o niepowstaniu szkody leży po stronie Klienta.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy: Bank Pekao SA

Nr konta dla przelewów w PLN:75 1240 6074 1111 0010 4440 7497

Odbiorca: zooplus SE

Adres odbiorcy: Sonnenstr. 15, 80331 Monachium

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

Numer konta w systemie IBAN: PL75124060741111001044407497

Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

3.6 Informacje o statusie Planu oszczędnościowego

Po zalogowaniu się do „Mój zooplus“ Klient może w każdym momencie sprawdzić status swojego Planu oszczędnościowego.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu Planu oszczędnościowego. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która nie zawiera transakcji w celu gospodarczym lub związanym z działalnością zawodową. Poniższe zasady odnoszą się do prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z serwisem klienta.

4.1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient może odstąpić od umowy kupna Planu oszczędnościowego – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni od jej zawarcia, informując o swojej decyzji jednoznacznie w formie elektronicznej. Termin odstąpienia od umowy liczy się od momentu otrzymania tego pouczenia w formie pisemnej, jednak dopiero po zawarciu umowy oraz po spełnieniu przez nas obowiązku poinformowania zgodnie z art. 246b § 2 ust. 1 w powiązaniu z § 1 ust. 1 numer 7-12, 15, 19 oraz z art. 248 § 13 ust. 1 Niemieckiej Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego (EGBGB). W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie w określonym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do:

zooplus SE

Sonnenstr. 15

D-80331 München

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku prawomocnego odstąpienia od umowy, obie strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń. Klient jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanego rabatu nagromadzonego przed odstąpieniem od umowy, jeśli przed złożeniem odstąpienia od umowy ustalono i jasno wyrażono zgodę na to, że zwrot obustronnych korzyści nastąpi przed zakończeniem okresu odstąpienia od umowy. Istniejący obowiązek zwrotu wartości otrzymanych świadczeń, może skutkować tym, że wynikający z umowy obowiązek płatności musi być spełniony za okres do końca odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej, jeżeli warunki umowy zostały całkowicie spełnione przez dwie strony za wyraźnym życzeniem Klienta, zanim wykorzystano prawo do odstąpienia od umowy. Obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń musi zostać spełniony w okresie 14 dni. Okres odstąpienia dla Klienta rozpoczyna się z wysłaniem odstąpienia od umowy, a dla zooplus z jego otrzymaniem.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

5. Ochrona danych osobowych

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

6. Rezygnacja

a. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z Planu oszczędnościowego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Wypowiedzenie można wysłać poprzez email na adres service@zooplus.pl. W takim wypadku nie należy się zwrot poniesionych kosztów.

b. Na podstawie istotnych powodów zooplus ma prawo wypowiedzieć bezterminowo umowę planu oszczędnościowego. Istotnymi powodami są przede wszystkim:

Niedotrzymanie przez Klienta warunków umowy.

Podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Wypowiedzenie następuje w formie elektronicznej. Po wysłaniu wypowiedzenia umowy, zooplus dezaktywuje Plan Oszczędnościowy Klientowi.

7. Zmiany warunków

zooplus zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z Planu oszczędnościowego lub też do jednostronnej zmiany bądź uzupełnienia warunków uczestnictwa, jeżeli związane jest to z koniecznością rozwiązania powstałych problemów, dostosowania się do wprowadzonych zmian prawnych i technicznych, jeżeli nie stawia to Klienta w niekorzystnej sytuacji sprzecznej z zasadą dobrej woli.O wprowadzanych zmianach zooplus poinformuje Klienta drogą e-mailową. Zmiany uznaje się za zaakceptowane, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od informacji o ich wprowadzeniu zooplus nie zostanie poinformowany, w formie pisemnej, o ich odrzuceniu.

8. Oferent

zooplus SE

Sonnenstraße 15 80331 München

Reprezentowany przez:

Geoffroy Lefebvre

Andreas Grandinger

dr Mischa Ritter

Stefan Götz

Siedziba firmy: Monachium

Wpisana do rejestru handlowego, nr HRB 273759

VAT ID: DE 200 164 421, St-Nr. 802 272 75

9. Formularz kontaktowy

Kontakt z zooplus:

  • Tel.: + 48 12 20 05 223 (Od poniedziałku do piątku (dni robocze) od 8:00 do 20:00, w soboty od 9:00 do 16:00)
  • Formularz kontaktowy (dostępny 24/h)

10. Regulacja końcowa

W razie nieważności którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. W miejsce nieważnej regulacji obowiązują odpowiadające ustawowe regulacje.Działamy zgodnie z niemieckim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

Ponadto ogólne warunki handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich zamówień i dostaw pomiędzy zooplus SE, Sonnenstrasse 15, 80331 Monachium, (dalej: zooplus) a jej klientami za pośrednictwem sklepu internetowego www.zooplus.pl. Szczegóły ogólnych warunków można znaleźć tutaj.

Stan prawny regulaminu: 26.07.2021