Regulamin akcji „Usłysz ich głos - Kupując pomagasz”

1. Organizator i Beneficjent/Beneficjenci

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „Usłysz ich głos - Kupując pomagasz”.
 2. Akcja „Usłysz ich głos - Kupując pomagasz” zwana dalej „Akcją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Butcher’s Pet Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raduńskiej 6, kod pocztowy 01-681, REGON 142415194 NIP 527-262-78-10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS0000356427, zwaną dalej „Organizator”.

2. Beneficjentem Akcji jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą pod adresem ul. Floriańska 53, 31- 019 Kraków, na którego rzecz Organizator, po zakończeniu akcji, przekaże produkty.

3. Czas trwania akcji

 1. Akcja trwa od 13.11.2023 r. do 13.01.2024 r.

4. Zasady akcji

 1. Aby wziąć udział w Akcji należy wejść na stronę https://www.zooplus.pl/ i dokonać zakupów z przynajmniej jednym produktem marki Butcher’s
 2. Każdy produkt, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dodany do zamówienia i dostarczony wraz z całym zamówieniem do zamawiającego zgodnie z ogólnymi warunkami działania sklepu.
 3. Za każdy sprzedany produkt objęty akcją w czasie jej trwania, Organizator przekaże 1 posiłek dla psa lub kota Beneficjentowi, rozumiany, jako 100 gramów karmy Butcher’s. Przekazanie Beneficjentowi produktów zebranych w czasie trwania akcji zostanie dokonane do dnia 30.04.2024 r.
 4. Akcja organizowana jest w zooplus AG pod adresem: https://www.zooplus.pl/ i na jego subdomenach.

5. Produkty objęte Akcją

 1. W akcji biorą udział wszystkie produkty marki Butcher’s
 2. Produkty objęte akcją są dostępne pod adresem https://www.zooplus.pl/search/results?q=Butcher%27s. Organizator może w każdym czasie dołączyć nowe produkty do akcji.

6. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej https://www.zooplus.pl/info/about/kupujac_pomagasz_regulamin.