Warunki korzystania z usługi

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do internetowego konta klienta na www.zooplus.pl (zwanego dalej "Kontem zooplus"), usługi świadczonej przez zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium, Niemcy (zwanej dalej "zooplus").

Rejestracja i korzystanie z Konta zooplus jest przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Rejestrując się na www.zooplus.pl i korzystając z Konta zooplus, a także innych usług świadczonych przez zooplus, zgadzasz się na następujące Warunki korzystania z usług.

I. Konto zooplus

1.Rejestracja

1.1 Konto zooplus przeznaczone jest wyłącznie dla osób fizycznych i rejestrowane jest na dane takiej osoby. Z tego powodu przed skorzystaniem z Konta zooplus wymagana jest rejestracja. Wymagane pola formularza online muszą być wypełnione zgodnie z prawdą przez użytkownika. Niedozwolone jest wprowadzanie nazwisk lub adresów osób trzecich lub pseudonimu. Po rejestracji użytkownik może korzystać ze swojego Konta zooplus, wprowadzając swoje dane dostępowe (adres e-mail i hasło). Użytkownik może wykorzystywać swoje dane dostępowe do innych usług zooplus, takich jak Vet Search itp.

1.2 Rejestracja jest możliwa tylko dla osób pełnoletnich. Każdy użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto zooplus.

2 Zastosowanie

2.1 Po rejestracji użytkownik ma dostęp do zakładek ze spersonalizowaną zawartością, gdzie może znaleźć różne informacje. Obejmuje to na przykład przegląd własnych zamówień, status zamówienia, przegląd faktur, listę życzeń, rekomendacje produktów, a także dane osobowe i informacje o innych usługach zooplus. Użytkownicy mogą również wprowadzić wiele adresów dostawy, a także szybko i łatwo zarządzać swoimi danymi.

2.2 Użytkownik nie może ujawniać informacji, takich jak nazwa użytkownika i hasło innym osobom. Dane wymagane do zalogowania do Konta zooplus muszą być przechowywane przez użytkownika tak, aby były niedostępne dla osób trzecich i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek niewłaściwym wykorzystaniu jego danych logowania, jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania zooplus, aby zooplus mógł podjąć odpowiednie środki.

2.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niewłaściwe wykorzystanie jego danych logowania. W szczególności dotyczy to nieuprawnionego ujawnienia lub niewłaściwego przechowywania danych logowania, które może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania.

2.4 Użytkownik zapewnia, że nie będzie korzystał z żadnych programów lub technik programowania, które zmieniają lub osłabiają funkcję lub dostępność Konta zooplus lub usług (w szczególności aplikacji zooplus), takich jak próby hakerskie, ataki typu „brute force”, używanie lub wysyłanie programów szpiegujących, wirusów i robaków komputerowych. Jeśli zooplus wyda użytkownikowi powiadomienia lub instrukcje dotyczące korzystania z funkcji Konta zooplus lub usług, użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania.

2.5 zooplus udostępnia Użytkownikom Konto zooplus nieodpłatnie na czas nieokreślony. Zooplus zastrzega sobie jednak prawo do wykluczenia poszczególnych użytkowników z rejestracji lub z korzystania z Konta zooplus w dowolnym momencie bez podania przyczyn lub do zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Konta zooplus jako całości lub poszczególnych jego usług.

3. Zakres odpowiedzialności

3.1 zooplus nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność stron internetowych i usług zooplus (w szczególności aplikacji zooplus).

3.2 zooplus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych treści na stronie internetowej www.zooplus.pl i w usługach. Wszelka odpowiedzialność w związku z wykorzystaniem informacji lub poleganiem na ich poprawności jest wykluczona, chyba że zooplus lub jego pełnomocnicy działali umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. To samo dotyczy uszkodzeń wynikających z wady oprogramowania (aplikacja zooplus). Dotyczy to również szkód pośrednich, szkód wtórnych i utraconych zysków.

Wyłączenie to nie ma zastosowania do szkód na ciele, życiu i zdrowiu oraz w przypadku odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności za wadliwy produkt oraz w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne). Zobowiązania kardynalne to te zobowiązania, które w ogóle umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy i na których wykonaniu kontrahent może polegać, aby usługa została wykonana.

3.3 W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych ("linki" lub "hiperłącza"), zooplus odcina się od treści tych zewnętrznych stron internetowych. zooplus nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe, ani za treści zewnętrzne. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na dostawcy tych stron internetowych lub osobach odpowiedzialnych za treści zewnętrzne.

4. Modyfikacja Konta zooplus, usług i warunków korzystania z serwisu

4.1 zooplus może w każdej chwili zmienić funkcje Konta zooplus, usług zooplus (w szczególności aplikacji zooplus, My Pet Profile) oraz warunków korzystania z serwisu w celu uwzględnienia zmian w prawie, nierównowagi między wydajnością lub efektywnością Konta zooplus lub usług a dalszym koniecznym nakładem pracy zooplus lub luk w przepisach prawa. Zmiana jest również możliwa w celu oferowania nowych usług, dostosowania starych usług lub zaprzestania ich świadczenia. zooplus może również wycofać Konto zooplus w całości.

4.2 W przypadku zmiany, nowe warunki korzystania z serwisu zostaną wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną. Nowe warunki korzystania uważa się za uzgodnione, chyba że użytkownik sprzeciwi się im na piśmie do zooplus w ciągu 15 dni od otrzymania nowych warunków. Sprzeciw można zgłosić, żądając usunięcia Konta zooplus za pośrednictwem obsługi klienta zooplus lub składając sprzeciw na piśmie. zooplus poinformuje użytkownika o istnieniu tego prawa do sprzeciwu w powiadomieniu o zmianie i że zmiany zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu na piśmie w ciągu 15 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie.

W przypadku sprzeciwu konto użytkownika zostanie usunięte dwa tygodnie po upływie okresu sprzeciwu i rozwiązaniu umowy użytkownika. Usunięcie konta automatycznie zakończy udział użytkownika w innych usługach zooplus.

5. Usunięcie konta i wypowiedzenie umowy

5.1 zooplus może usunąć konto użytkownika i całkowicie rozwiązać umowę użytkownika lub zakończyć udział użytkownika w usłudze, jeśli użytkownik naruszy te warunki korzystania z serwisu lub jeśli istnieją inne uzasadnione powody ze strony zooplus (w szczególności uzasadnione podejrzenie manipulacji (wielokrotne rejestracje), niewłaściwe wykorzystanie danych lub tożsamości, oszustwo lub wykorzystanie Konta zooplus lub usług do celów komercyjnych to jest związanych z działalnością gospodarczą, lub w przypadku stwierdzenia zamówień w ilościach nietypowych dla przeciętnego gospodarstwa domowego). Jeśli zooplus usunął Konto zooplus użytkownika i/lub zakończył udział użytkownika w jednej lub więcej usługach, użytkownik nie może zarejestrować się ponownie bez wyraźnej zgody zooplus.

5.2 Usunięcie Konta zooplus i/lub zakończenie jednej lub więcej usług przez użytkownika jest możliwe w dowolnym momencie.

5.3 Usunięcie Konta zooplus spowoduje, że użytkownik nie będzie już mógł uczestniczyć w dalszych usługach. Oznacza to również, na przykład, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z aplikacji zooplus i że wszelkie zooPoints lub inne zniżki, które otrzymał wygasną.

II. Mój profil zwierzaka

Program ‘Profil mojego pupila’ jest jedną z usług oferowanych przez zooplus. W sumie użytkownik może utworzyć do 10 profili zwierząt domowych. W każdej chwili może edytować lub usunąć swój profil zwierzęcia. Konto zooplus pozostanie w mocy niezależnie od utworzenia Profilu mojego pupila, dopóki nie zostanie usunięte przez użytkownika lub zooplus.