Ogólne warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych przez zooplus PL na kanałach social media


Warunki uczestnictwa w konkursie "Urodzinowe zdjęcie zwierzaka"

1. Organizator

Organizatorem konkursu "Urodzinowe zdjęcie zwierzaka" na stronie zooplus.pl, aplikacji zooplus i na fanpage'ach zooplus Polska na Instagramie i Facebooku jest zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej: "Organizator").

Konkurs nie jest wspierany przez Facebook / Instagram i nie ma żadnego związku z danymi portalami.

2. Warunki uczestnictwa

Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat mieszkająca w Polsce może wziąć udział w konkursie bezpłatnie i bez obowiązku zakupu. Pracownicy Organizatora i ich krewni, a także pracownicy firm biorących udział w tym konkursie i ich krewni są wykluczeni z udziału. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków uczestnictwa. Proces o ustalenie istnienia praw wynikających z konkursu jest wykluczony.

3. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 12.09.2023 oraz kończy się 25.09.2023 o 23:59.

4. Realizacja oraz przetwarzanie danych

Uczestnicy muszą przesłać zdjęcie swojego zwierzaka obchodzącego urodziny, w sekcji " Profil mojego pupila" w sekcji "Mój zooplus".

Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy/zdjęć, w szczególności jeśli ich treść nie spełnia wymogów konkursu i/lub ma charakter ksenofobiczny, seksualny i/lub niezgodny z prawem.

Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie go przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail w przypadku wygranej. Organizator poprosi uczestnika o zaakceptowanie statusu zwycięzcy, a tym samym przekazanie mu nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli dany zwycięzca nie skontaktuje się z potwierdzeniem akceptacji statusu zwycięzcy w ciągu 2 dni od otrzymania bezpośredniego powiadomienia, zostanie wybrany nowy zwycięzca.

Organizator jest uprawniony do zakończenia konkursu w dowolnym momencie z ważnej przyczyny. Za taki powód uważa się w szczególności wpływanie w sposób niedozwolony na przebieg wyboru zwycięzcy lub próbę wywarcia takiego wpływu. Ponadto Organizator jest uprawniony do przedłużenia konkursu lub zaoferowania nagród przed jego zakończeniem.

5. Nagroda

Zwycięzca otrzyma kupon rabatowy o wartości 500 PLN do wykorzystania w zooplus w ciągu 60 dni od daty otrzymania nagrody, a my opublikujemy jego zdjęcie w naszych sieciach społecznościowych.

W konkursie wybranych zostanie łącznie 3 zwycięzców. Kupon rabatowy będzie możliwy do wykorzystania wyłącznie jednorazowo. Jeśli wartość zakupów będzie mniejsza niż 500 PLN, pozostała kwota przepadnie. Minimalną wartością zamówienia jest 8 PLN.

Nagrody są niezbywalne i nie mogą być wypłacone w gotówce ani wymienione przez zwycięzcę. Organizator jest uprawniony do zmiany nagrody powiadamiając o tym uczestników z krótkim okresem wyprzedzenia.

Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane zgodnie z następującymi kryteriami:

- Prześlij zdjęcie swojego zwierzaka obchodzącego urodziny w sekcji “Profil mojego pupila” w “Mój zooplus”.

- Zdjęcie musi zawierać element urodzin, imprezy, świętowania.

- Uczestnik musi być zapisany do naszego Newsletter’a.

- Uczestnik zaakceptował klauzule i postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej do zdjęć i danych zwierząt domowych i sposób w jaki Organizator może z nich korzystać w sekcji „Profilu mojego pupila”.

Do Nagród, od których należny jest podatek Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku od tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona uprawnionemu, lecz zostanie pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości tej nagrody, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 361, tj.) na co Uczestnik wyraża zgodę. Obowiązek podatkowy spoczywa na Organizatorze. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

6. Wykluczenie od odpowiedzialności

Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazanych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku wykorzystania przez niego materiałów, do których nie posiada praw, lub które w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. W tym zakresie Organizator jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania przez uczestnika.

Roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora w związku z konkursem są wyłączone - w granicach prawnie dopuszczalnych - niezależnie od podstawy prawnej, chyba że Organizator umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki ustawowe. Odpowiedzialność za błędne informacje lub opisy oferowanych nagród jest - o ile jest to prawnie możliwe - wyłączona. Nagrody mogą różnić się prezentacją od nagród przedstawionych w materiałach promocyjnych wykorzystanych w niniejszym konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przetwarzanie i przesyłanie danych w czasie trwania konkursu oraz danych osobowych za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku/Instagramie, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane awarią techniczną lub inną awarią komputera lub innym błędem.

7. Reklamacje

Reklamacje w związku z konkursem mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail: service@zooplus.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 niniejszego Regulaminu. Organizator niezwłocznie rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od sposobu kontaktu wybranego przez składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. Ochrona danych osobowych

W ramach tego konkursu Organizator wykorzysta Twoje dane osobowe z Twojego konta klienta zooplus (imię, nazwisko i adres e-mail) w celu administrowania konkursem i wysłania Ci nagrody w przypadku, gdy zostaniesz zwycięzcą, a także dane niezbędne do rozliczeń podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o którą zostanie on poproszony pocztą elektroniczną w przypadku wygranej. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w załączniku do niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie podlega prawu Polskiemu.

Jeżeli którekolwiek z tych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalne postanowienie, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w nieważnym postanowieniu. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

Załącznik:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: „Urodzinowe zdjęcie zwierzaka”, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dataprotection@zooplus.com.

3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska i adres e-mail, a także identyfikatory i dane podatkowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Urodzinowe zdjęcie zwierzaka”, do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy kurierskie odpowiedzialne za dostarczenie nagrody Zwycięzcy. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Konkurs jest realizowany również za pośrednictwem serwisu Facebook. Dane osobowe podane w ramach Konkursu po umieszczeniu w fanpage’u na Facebooku, są przetwarzane również przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za również pośrednictwem serwisu Facebook, firma Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Zakończone konkursy

 • "Letnie zdjęcie"

  Warunki uczestnictwa w konkursie "Letnie zdjęcie"

  1. Organizator

  Organizatorem konkursu "LETNIE ZDJĘCIE" na stronie zooplus.pl, aplikacji zooplus i na fanpage'ach zooplus Polska na Instagramie i Facebooku jest zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej: "Organizator").

  Konkurs nie jest wspierany przez Facebook / Instagram i nie ma żadnego związku z danymi portalami.

  2. Warunki uczestnictwa

  Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat mieszkająca w Polsce może wziąć udział w konkursie bezpłatnie i bez obowiązku zakupu. Pracownicy Organizatora i ich krewni, a także pracownicy firm biorących udział w tym konkursie i ich krewni są wykluczeni z udziału. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków uczestnictwa. Proces o ustalenie istnienia praw wynikających z konkursu jest wykluczony.

  3. Czas trwania konkursu

  Konkurs rozpoczyna się dnia 25.07.2023 oraz kończy się 07.08.2023 o 23:59.

  4. Realizacja oraz przetwarzanie danych

  Uczestnicy muszą przesłać zdjęcie swojego zwierzaka cieszącego się latem, wygrzewającego się na słońcu, pluskającego się w wodzie lub spacerującego na spacerze, w sekcji " Profil mojego pupila" w sekcji "Mój zooplus".

  Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy/zdjęć, w szczególności jeśli ich treść nie spełnia wymogów konkursu i/lub ma charakter ksenofobiczny, seksualny i/lub niezgodny z prawem.

  Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie go przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail w przypadku wygranej. Organizator poprosi uczestnika o zaakceptowanie statusu zwycięzcy, a tym samym przekazanie mu nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli dany zwycięzca nie skontaktuje się z potwierdzeniem akceptacji statusu zwycięzcy w ciągu 1 tygodnia od otrzymania bezpośredniego powiadomienia, zostanie wybrany nowy zwycięzca.

  Organizator jest uprawniony do zakończenia konkursu w dowolnym momencie z ważnej przyczyny. Za taki powód uważa się w szczególności wpływanie w sposób niedozwolony na przebieg wyboru zwycięzcy lub próbę wywarcia takiego wpływu. Ponadto Organizator jest uprawniony do przedłużenia konkursu lub zaoferowania nagród przed jego zakończeniem.

  5. Nagroda

  Zwycięzca otrzyma kupon rabatowy o wartości 200 PLN do wykorzystania w zooplus w ciągu 60 dni od daty otrzymania nagrody , a my opublikujemy jego zdjęcie w naszych sieciach społecznościowych.

  W konkursie wybranych zostanie łącznie 5 zwycięzców. Kupon rabatowy będzie możliwy do wykorzystania wyłącznie jednorazowo. Jeśli wartość zakupów będzie mniejsza niż 200 PLN, pozostała kwota przepadnie. Minimalną wartością zamówienia jest 8 PLN.

  Nagrody są niezbywalne i nie mogą być wypłacone w gotówce ani wymienione przez zwycięzcę. Organizator jest uprawniony do zmiany nagrody powiadamiając o tym uczestników z krótkim okresem wyprzedzenia.

  Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane zgodnie z następującymi kryteriami:

  - Prześlij zdjęcie swojego zwierzaka cieszącego się latem, wygrzewającego się na słońcu, pluskającego się w wodzie lub spacerującego na spacerze, w sekcji “ Profil mojego pupila” w “Mój zooplus”.

  - Zdjęcie musi zawierać element lata: wodę, naturę, słońce lub plażę, itp.

  - Uczestnik musi być zapisany do naszego Newsletter’a.

  - Uczestnik zaakceptował klauzule i postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej do zdjęć i danych zwierząt domowych i sposób w jaki Organizator może z nich korzystać w sekcji „Profilu mojego pupila”.

  6. Wykluczenie od odpowiedzialności

  Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazanych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku wykorzystania przez niego materiałów, do których nie posiada praw, lub które w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. W tym zakresie Organizator jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania przez uczestnika.

  Roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora w związku z konkursem są wyłączone - w granicach prawnie dopuszczalnych - niezależnie od podstawy prawnej, chyba że Organizator umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki ustawowe. Odpowiedzialność za błędne informacje lub opisy oferowanych nagród jest - o ile jest to prawnie możliwe - wyłączona. Nagrody mogą różnić się prezentacją od nagród przedstawionych w materiałach promocyjnych wykorzystanych w niniejszym konkursie.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przetwarzanie i przesyłanie danych w czasie trwania konkursu oraz danych osobowych za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku/Instagramie, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane awarią techniczną lub inną awarią komputera lub innym błędem.

  7. Reklamacje

  Reklamacje w związku z konkursem mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail: service@zooplus.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 niniejszego Regulaminu. Organizator niezwłocznie rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od sposobu kontaktu wybranego przez składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  8. Ochrona danych osobowych

  W ramach tego konkursu Organizator wykorzysta Twoje dane osobowe z Twojego konta klienta zooplus (imię, nazwisko i adres e-mail) w celu administrowania konkursem i wysłania Ci nagrody w przypadku, gdy zostaniesz zwycięzcą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o którą zostanie on poproszony pocztą elektroniczną w przypadku wygranej. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w załączniku do niniejszego regulaminu.

  9. Postanowienia końcowe

  Udział w konkursie podlega prawu Polskiemu.

  Jeżeli którekolwiek z tych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalne postanowienie, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w nieważnym postanowieniu. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

  Załącznik:

  INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją Konkursu: „Letnie zdjęcie”, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

  2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dataprotection@zooplus.com.

  3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska i adres e-mail przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Letnie zdjęcie”, do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

  6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.

  7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy kurierskie odpowiedzialne za dostarczenie nagrody Zwycięzcy. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Konkurs jest realizowany również za pośrednictwem serwisu Facebook. Dane osobowe podane w ramach Konkursu po umieszczeniu w fanpage’u na Facebooku, są przetwarzane również przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za również pośrednictwem serwisu Facebook, firma Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.