Ogólne warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych przez zooplus PL na kanałach social media

Regulamin konkursu

„Dzień przyjaciela w zooplus”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu: „Dzień przyjaciela w zooplus” organizowanego za pośrednictwem aplikacji i portalu facebook.com znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/

2. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

a. Facebook - portal społecznościowy facebook.com;

b. Fanpage facebook - strona internetowa Organizatora znajdująca się na portalu facebook https://www.facebook.com/zoopluspl

c. Organizator – spółka zooplus SE z siedzibą w Monachium (80331 München, Sonnenstr. 15, Niemcy), zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Monachium pod numerem: HRB 273759, NIP: PL5263041909, numer telefonu kontaktowego: +48 122-005-223, adres e-mail: service@zooplus.pl;

d. Konkurs – akcja promocyjna Organizatora opisana w niniejszym Regulaminie;

e. Zwycięzcy Konkursu- laureaci konkursu wyłonieni w oparciu o postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu;

f. Nagrody – nagrody wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu; ufundowane przez Organizatora (nagrody trzeciego stopnia) oraz firmę Myszojeleń, ul. Leśna 21, 87-162 Złotoria, NIP 8792557684 (nagrody pierwszego i drugiego stopnia).

g. Komisja - komisja konkursowa powołana przez Organizatora składająca się z trzech pracowników Organizatora;

h. Regulamin – niniejszy dokument.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 2.

Czas i miejsce trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od godziny 06:00:00 w dniu 4 czerwca 2024 do godziny 23:59:59 w dniu 14 czerwca 2024 r.

§ 3.

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. nie jest pracownikiem, członkiem organów Organizatora a także nie pozostaje w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem, a także nie jest małżonkiem lub członkiem najbliższej rodziny wskazanych powyżej osób;

c. posiada konto publicznie widoczne na portalu Facebook i umożliwia wysyłanie mu prywatnych wiadomości;

d. poprawnie wykona zadanie konkursowe opisane w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub niewydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo jakiekolwiek prawa przysługujące osobom trzecim.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook.

§ 4.

Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na:

a. Zrobieniu zakupów w sklepie zooplus.pl na kwotę minimum 99 zł.

b. Zrobieniu zdjęcia, które obrazuje przyjaźń pupila i opiekuna (opiekunów) oraz publikacji go w komentarzu pod postem konkursowym,

c. polubieniu profilu https://www.facebook.com/myszojelenoficjalnie

2. Wymagania co do Zdjęcia:

a. Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do Zdjęcia;

b. Zdjęcie nie może naruszać przepisów prawa, postanowień Regulaminu, ani zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, godność ludzką lub dobre imię osób trzecich, czy też zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, jak również nie może stanowić plagiatu np. nie może być kopią treści dostępnych w Internecie;

c. Prosimy, by dodawać Zdjęcia pupili w naturalnych dla nich sytuacjach oraz nie zakładać zwierzętom ubranek, które nie są dla nich przeznaczone. Wykonanie Zdjęcia nie może narażać pupila na niebezpieczeństwo, dyskomfort i stres.

3. Każde Zadanie konkursowe będzie podlegało weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełniania wymogów Regulaminu. Zadania konkursowe niekompletne, nienadesłane w terminie lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć Zadanie konkursowe w razie stwierdzenia, że dana Zadanie konkursowe jest niezgodne z Regulaminem.

4. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w terminie 6 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłoni łącznie 11 zwycięskich Zadań Konkursowych, które zawierają najciekawsze Zdjęcia.

5. Uczestnicy, którzy zgłosili 11 zwycięskich Zadań Konkursowych, są Zwycięzcami Konkursu, i są uprawnieni do otrzymania Nagrody.

6. Zadania konkursowe, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania Zwycięzców.

7. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Zwycięzca zgłosił kilka Zadań konkursowych, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do 1 nagrody za zwycięskie Zadanie konkursowe, które zostało najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook Organizatora w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości w Facebook nie później niż w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. W terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania przez Zwycięzcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość oraz podjąć wskazane w instrukcjach działania mające na celu przekazanie Nagrody, jak podanie danych kontaktowych i adresowych.

10. W przypadku niepodania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

11. Opublikowanie Zdjęcia oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z praw autorskich do Zdjęcia, w zakresie wskazanym w § 6 Regulaminu nieodpłatnie na wszystkich wskazanych polach eksploatacji na rzecz Organizatora.

12. Opublikowanie Zdjęcia oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika oraz jego pupila w zakresie wskazanym w § 6 oraz w § 8 Regulaminu.

13. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Facebook i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa Konkursie. Dla weryfikacji profili w serwisie Facebook Organizator ma prawo poprosić o okazanie mu dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość Uczestnika.

§ 5.

Nagrody

1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator (nagrody trzeciego stopnia) oraz firma Myszojeleń, ul. Leśna 21, 87-162 Złotoria, NIP 8792557684 (nagrody pierwszego i drugiego stopnia).

2. Organizator przewidział łącznie 11 Nagród w Konkursie:

a. 1x nagroda pierwszego stopnia: zestaw produktów firmy Myszojeleń składający się z następujących produktów: dwie bluzy, 5 T-shirtów, zestaw kubków retro, 3 pary skarpetek, pozostałe składniki zestawu wybrane losowo z asortymentu sklepu; o łącznej wartości 1500 złotych

b. 5x nagroda drugiego stopnia: zestaw produktów firmy Myszojeleń składający się z następujących produktów: 1 bluza, 2 T-shirty, skarpetki, pozostałe składniki zestawu wybrane losowo z asortymentu sklepu; o łącznej wartości 500 złotych

c. 5x nagroda trzeciego stopnia: voucher o wartości 200 zł do jednorazowego wykorzystania w sklepie zooplus.pl, ważny 6 miesięcy od odbioru Nagrody.

3. W związku z faktem, że organizatorem konkursu jest spółka z siedzibą poza granicami Polski, a konkurs nie jest prowadzony za pośrednictwem jej oddziału, ewentualny obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na Zwycięzcy. Za rozliczenie na zeznaniu rocznym i terminowe odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Zwycięzca.

4. W przypadku, gdy Organizator w terminie 12 dni od zakończenia Konkursu nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do uzyskania kontaktu prawo Zwycięzcy Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydawania w takiej sytuacji Nagrody innemu Uczestnikowi.

§ 6.

Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do Konkursu zostało wykonane osobiście przez Uczestnika oraz stanowi rezultat jego oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęcia konkursowego będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83). Ponadto, Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do dysponowania Odpowiedzią i że nie narusza tym żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich a także, niczyich dóbr osobistych.

2. Uczestnik z chwilą zgłoszenia Zdjęcia udziela Organizatorowi niewyłącznej Licencji na korzystanie z przedmiotu praw autorskich lub pokrewnych w zakresie wszelkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim a w szczególności zamieszczenia ich w ramach stron internetowych Organizatora, utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą Internetu w szczególności w ramach mediów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz w wewnętrznych multimedialnych materiałach szkoleniowych w celach związanych z organizacją oraz promowaniem Konkursu oraz celach promocji Organizatora jako pracodawcy. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

3. Uczestnik udziela zezwolenia, o którym mowa na okres 5 lat od dnia pierwszej publikacji Zdjęcia przez Organizatora bez ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do usunięcia z mediów społecznościowych Odpowiedzi stanowiącej materiał archiwalny.

4. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zdjęcia i dysponowania nim.

5. Uczestnik, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie. 

§ 7.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja może być zgłoszona na adres e-mail: konkursy@zooplus.pl

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 10 dni od dnia jej doręczenia. Przesyłając rozstrzygnięcie reklamacji według wyboru Uczestnika na adres e- mail albo adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu będzie Organizator. Dane identyfikacyjne Uczestników, to jest imię, nazwisko i wizerunek, będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwej organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane identyfikacyjne Zwycięzców, to jest: imię, nazwisko i adres zamieszkania będą przetwarzane zakresie, w jakim jest to wymagane do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród Zwycięzców. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne i odbywa się na podstawie umowy – zaakceptowanego regulaminu Konkursu, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku przetwarzania danych osobowych Zwycięzców podstawą jest realizacja obowiązku sprawozdawczości podatkowej (obowiązek prawny). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w ww. celach przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przedmiotowym Konkursem, zaś w przypadku Zwycięzców przez okres wskazany przez aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe. Dane Uczestników oraz Zwycięzców nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu prawidłowej obsługi konkursu jak np. innym spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, w szczególności zooplus Polska Sp. z o.o., dostawcom usług IT, kurierom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach. Daneosobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i podlega prawu polskiemu.

2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.zooplus.pl/info/about/warunki-uczestnictwasocialmedia

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. O zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie poinformowany na fanpage Facebook.

Załącznik:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: "Dzień przyjaciela w zooplus", przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dataprotection@zooplus.com.

3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska i adres e-mail, a także identyfikatory i dane podatkowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu "Dzień przyjaciela w zooplus", do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.

7. Konkurs jest realizowany również za pośrednictwem serwisu Facebook. Dane osobowe podane w ramach Konkursu po umieszczeniu w fanpage’u na Faceebook, są przetwarzane również przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisu Facebook, firma Meta Platforms Ireland Limited przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Meta Platforms Ireland Limited, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/policy.php

Zakończone konkursy

"Paczka od Trixie"

Regulamin konkursu

„Paczka od Trixie”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu: „Paczka od Trixie” organizowanego za pośrednictwem aplikacji i portalu Instagram.com znajdującego się pod adresem: https://www.instagram.com/

2. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

a. Instagram – portal społecznościowy Instagram.com;

b. Fanpage Instagram- strona internetowa Organizatora znajdująca się na portalu Instagram @zoopluspl;

c. Organizator – spółka zooplus SE z siedzibą w Monachium (80331 München, Sonnenstr. 15, Niemcy), zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Monachium pod numerem: HRB 273759, NIP: PL5263041909, numer telefonu kontaktowego: +48 122-005-223, adres e-mail: service@zooplus.pl;

d. Konkurs – akcja promocyjna Organizatora opisana w niniejszym Regulaminie;

e. Zwycięzcy Konkursu- laureaci konkursu wyłonieni w oparciu o postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu;

f. Nagrody – nagrody wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu;

g. Fundator Nagród - firma TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co.KG Industriestraße 32, 24963 Tarp, Germany

h. Komisja- komisja konkursowa powołana przez Organizatora składająca się z trzech pracowników Organizatora;

i. Regulamin– niniejszy dokument.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 2.

Czas i miejsce trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od godziny 06:00:00 w dniu 20 maja 2024 r. do godziny 23:59:59 w dniu 26 maja 2024 r.

§ 3.

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. nie jest pracownikiem, członkiem organów Organizatora a także nie pozostaje w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem, a także nie jest małżonkiem lub członkiem najbliższej rodziny wskazanych powyżej osób;

c. posiada konto publicznie widoczne na portalu Instagram i umożliwia wysyłanie mu prywatnych wiadomości;

d. poprawnie wykona zadanie konkursowe opisane w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont Instagram. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub niewydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo jakiekolwiek prawa przysługujące osobom trzecim.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Instagram.

§ 4.

Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na:

a. Odpowiedzi na pytanie „dla jakiego zwierzaka (psa lub kota) paczkę chcesz wygrać i dlaczego powinniśmy nagrodzić właśnie Was” w formie krótkiego komentarza pod postem konkursowym,

b. zaobserwowaniu profili @trixiepolska i @zoopluspl,

c. polubieniu posta konkursowego.

2. Wymagania co do Odpowiedzi:

a. Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do Odpowiedzi;

b. Odpowiedź nie może naruszać przepisów prawa, postanowień Regulaminu, ani zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, godność ludzką lub dobre imię osób trzecich, czy też zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, jak również nie może stanowić plagiatu np. nie może być kopią treści dostępnych w Internecie;

3. Każde Zadanie konkursowe będzie podlegało weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełniania wymogów Regulaminu. Zadania konkursowe niekompletne, nienadesłane w terminie lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć Zadanie konkursowe w razie stwierdzenia, że dana Zadanie konkursowe jest niezgodne z Regulaminem. Organizator powiadomi Uczestnika o wykluczeniu jego Pracy Konkursowej z Konkursu za pomocą wiadomości w Instagram.

4. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w terminie 4 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłoni łącznie 10 zwycięskich Zadań Konkursowych, które zawierają najciekawsze Odpowiedzi, jedną dotyczącą psa lub psów i jedną dotyczącą kota lub kotów.

5. Uczestnicy, którzy zgłosili 10 zwycięskich Zadań Konkursowych, są Zwycięzcami Konkursu, i są uprawnieni do otrzymania Nagrody.

6. Zadania konkursowe, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania Zwycięzców.

7. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Zwycięzca zgłosił kilka Zadań konkursowych, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do 1 nagrody za zwycięskie Zadanie konkursowe, które zostało najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Instagram Organizatora w terminie 8 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości w Instagram nie później niż w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. W terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania przez Zwycięzcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości IG informacje wskazane przez Organizatora, niezbędne do dostarczenia Nagrody oraz zapłaty ewentualnego podatku od otrzymanej Nagrody.

10. W przypadku niepodania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

11. Nagrody będą wysłane przez Fundatora Nagród na adres podany przez Zwycięzcę za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 5 dni roboczych od przekazania danych adresowych.

12. Opublikowanie Odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z praw autorskich do Odpowiedzi, w zakresie wskazanym w § 6 Regulaminu nieodpłatnie na wszystkich wskazanych polach eksploatacji na rzecz Organizatora.

13. W przypadku, gdy do opublikowanej Odpowiedzi Uczestnik załączy zdjęcie, oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika oraz jego pupila w zakresie wskazanym w § 6 oraz w § 8 Regulaminu. Załączenie zdjęcia nie wpływa na ocenę komentarza i nie jest warunkiem wymaganym w konkursie.

14. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Instagram i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa Konkursie. Dla weryfikacji profili w serwisie Instagram Organizator ma prawo poprosić o okazanie mu dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość Uczestnika

§ 5.

Nagrody

1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest firma TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co.KG Industriestraße 32, 24963 Tarp, Germany.

2. Nagrodę w Konkursie stanowi zestaw produktów oraz gadżetów wyszczególnionych w § 5 pkt. 4.

3. Fundator Nagród przewidział 10 zestawów, po jednym dla każdego z wyróżnionych Zwycięzców, 5 zestawów dla kota i 5 zestawów dla psa.

4. Zestaw będący pojedynczą Nagrodą w Konkursie składa się z następujących elementów:

a. Zestaw dla kota: komplet akcesoriów i przysmaków oraz mata chłodząca marki Trixie o łącznej wartości 400 złotych.

b. Zestaw dla psa: komplet akcesoriów i przysmaków oraz mata chłodząca marki Trixie o łącznej wartości 400 złotych.

5. W związku z faktem, że organizatorem konkursu oraz Fundator Nagród są spółkami z siedzibą poza granicami Polski, a konkurs nie jest prowadzony za pośrednictwem ich oddziału, ewentualny obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na Zwycięzcy. Za rozliczenie na zeznaniu rocznym i terminowe odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Zwycięzca.

6. W przypadku, gdy Organizator w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do uzyskania kontaktu prawo Zwycięzcy Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydawania w takiej sytuacji Nagrody innemu Uczestnikowi.

§ 6.

Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście przez Uczestnika oraz stanowi rezultat jego oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi konkursowej będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83). Ponadto, Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do dysponowania Odpowiedzią i że nie narusza tym żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich a także, niczyich dóbr osobistych.

2. Uczestnik z chwilą zgłoszenia Odpowiedzi udziela Organizatorowi niewyłącznej Licencji na korzystanie z przedmiotu praw autorskich lub pokrewnych w zakresie wszelkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim a w szczególności zamieszczenia ich w ramach stron internetowych Organizatora, utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą Internetu w szczególności w ramach mediów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz w wewnętrznych multimedialnych materiałach szkoleniowych w celach związanych z organizacją oraz promowaniem Konkursu oraz celach promocji Organizatora jako pracodawcy. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

3. Uczestnik udziela zezwolenia, o którym mowa na okres 5 lat od dnia pierwszej publikacji Odpowiedzi przez Organizatora bez ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do usunięcia z mediów społecznościowych Odpowiedzi stanowiącej materiał archiwalny.

4. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi i dysponowania nim.

5. Uczestnik, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.

§ 7.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja może być zgłoszona na adres e-mail: konkursy@zooplus.pl

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 10 dni od dnia jej doręczenia. Przesyłając rozstrzygnięcie reklamacji według wyboru Uczestnika na adres e- mail albo adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu będzie Organizator. Dane identyfikacyjne Uczestników, to jest imię, nazwisko i o ile widoczny, wizerunek, będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwej organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane identyfikacyjne Zwycięzców, to jest: imię, nazwisko i adres zamieszkania będą przetwarzane zakresie, w jakim jest to wymagane do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród Zwycięzców. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne i odbywa się na podstawie umowy – zaakceptowanego regulaminu Konkursu, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku przetwarzania danych osobowych Zwycięzców podstawą jest zgoda i realizacja obowiązku sprawozdawczości podatkowej (obowiązek prawny). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w ww. celach przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przedmiotowym Konkursem, zaś w przypadku Zwycięzców przez okres wskazany przez aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe. Dane Uczestników oraz Zwycięzców nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu prawidłowej obsługi konkursu jak np. Fundatorowi Nagród, innym spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, w szczególności zooplus Polska Sp. z o.o., dostawcom usług IT, kurierom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i podlega prawu polskiemu.

2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.zooplus.pl/info/about/warunki-uczestnictwasocialmedia

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. O zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie poinformowany na fanpage Instagram.

Załącznik:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

„Garfield w zooplus”

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu: „Garfield w zooplus” organizowanego za pośrednictwem aplikacji i portalu facebook.com znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/

2. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

a. Facebook - portal społecznościowy facebook.com;

b. Fanpage facebook - strona internetowa Organizatora znajdująca się na portalu facebook https://www.facebook.com/zoopluspl

c. Organizator – spółka zooplus SE z siedzibą w Monachium (80331 München, Sonnenstr. 15, Niemcy), zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Monachium pod numerem: HRB 273759, NIP: PL5263041909, numer telefonu kontaktowego: +48 122-005-223, adres e-mail: service@zooplus.pl;

d. Konkurs – akcja promocyjna Organizatora opisana w niniejszym Regulaminie;

e. Zwycięzcy Konkursu- laureaci konkursu wyłonieni w oparciu o postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu;

f. Nagrody – nagrody wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu;

g. Komisja - komisja konkursowa powołana przez Organizatora składająca się z trzech pracowników Organizatora;

h. Regulamin – niniejszy dokument.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

Czas i miejsce trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od godziny 06:00:00 w dniu 16 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59:59 w dniu 13 maja 2024 r.

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. nie jest pracownikiem, członkiem organów Organizatora a także nie pozostaje w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem, a także nie jest małżonkiem lub członkiem najbliższej rodziny wskazanych powyżej osób;

c. posiada konto publicznie widoczne w serwisie Facebook i umożliwia wysyłanie mu prywatnych wiadomości;

d. poprawnie wykona zadanie konkursowe opisane w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont w serwisie Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub nie wydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo jakiekolwiek prawa przysługujące osobom trzecim.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników w serwisie Facebook.

Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na:

a. zakupie produktu Smilla lub Briantos z limitowanej edycji zooplus i Garfield,

b. zrobieniu zdjęcia pupila wraz z wspomnianym w § 4. pkt. 1 ppkt. a. produktem oraz publikacji go w komentarzu pod postem konkursowym,

c. polubieniu posta konkursowego.

2. Wymagania co do Zdjęcia:

a. Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do Zdjęcia;

b. Zdjęcie nie może naruszać przepisów prawa, postanowień Regulaminu, ani zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, godność ludzką lub dobre imię osób trzecich, czy też zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, jak również nie może stanowić plagiatu np. nie może być kopią treści dostępnych w Internecie;

c. Prosimy, by dodawać Zdjęcia pupili w naturalnych dla nich sytuacjach oraz nie zakładać zwierzętom ubranek, które nie są dla nich przeznaczone. Wykonanie Zdjęcia nie może narażać pupila na niebezpieczeństwo, dyskomfort i stres.

3. Każde Zadanie konkursowe będzie podlegało weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełniania wymogów Regulaminu. Zadania konkursowe niekompletne, nienadesłane w terminie lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć Zadanie konkursowe w razie stwierdzenia, że dana Zadanie konkursowe jest niezgodne z Regulaminem.

4. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w terminie 6 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłoni łącznie 20 zwycięskich Zadań Konkursowych, które zawierają najciekawsze Zdjęcia. Komisja konkursowa wybierze 10 zwycięskich prac przedstawiających kota lub koty oraz 10 zwycięskich prac przedstawiających psa lub psy.

5. Uczestnicy, którzy zgłosili 20 zwycięskich Zadań Konkursowych, są Zwycięzcami Konkursu, i są uprawnieni do otrzymania Nagrody.

6. Zadania konkursowe, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania Zwycięzców.

7. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Zwycięzca zgłosił kilka Zadań konkursowych, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do 1 nagrody za zwycięskie Zadanie konkursowe, które zostało najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook Organizatora w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości w Facebook nie później niż w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. W terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania przez Zwycięzcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość oraz podjąć wskazane w instrukcjach działania mające na celu przekazanie Nagrody, jak podanie danych kontaktowych i adresowych.

10. W przypadku niepodania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

11. Opublikowanie Zdjęcia oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z praw autorskich do Zdjęcia, w zakresie wskazanym w § 6 Regulaminu nieodpłatnie na wszystkich wskazanych polach eksploatacji na rzecz Organizatora.

12. Opublikowanie Zdjęcia oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika oraz jego pupila w zakresie wskazanym w § 6 oraz w § 8 Regulaminu.

13. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Facebook i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa Konkursie. Dla weryfikacji profili w serwisie Facebook Organizator ma prawo poprosić o okazanie mu dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość Uczestnika.

Nagrody

1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodę w Konkursie stanowi zestaw produktów oraz gadżetów wyszczególnionych w § 5 pkt. 4.

3. Organizator przewidział 20 Zestawów, po jednym dla każdego z wyróżnionych Zwycięzców (10 zestawów dla kota oraz 10 zestawów dla psa).

4. Zestaw będący pojedynczą Nagrodą w Konkursie składa się z następujących elementów:

a. Zestaw dla kota: podwójne zaproszenie do kina w sieci kin Cinema City na film “Garfield”, seans 2D z dubbingiem; 3 opakowania 1kg suchej karmy Smilla; 6 opakowań 400g mokrej karmy Smilla; 2 opakowania smakołyków Smilla; gadżet filmowy “Garfield”; o łącznej wartości 250 złotych.

b. Zestaw dla psa: podwójne zaproszenie do kina w sieci kin Cinema City na film “Garfield”, seans 2D z dubbingiem; 3 opakowania 1kg suchej karmy Briantos; 6 opakowań 400g mokrej karmy Briantos; 2 opakowania smakołyków Briantos; gadżet filmowy “Garfield”; o łącznej wartości 250 złotych.

5. W związku z faktem, że organizatorem konkursu jest spółka z siedzibą poza granicami Polski, a konkurs nie jest prowadzony za pośrednictwem jej oddziału, ewentualny obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na Zwycięzcy. Za rozliczenie na zeznaniu rocznym i terminowe odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Zwycięzca.

6. W przypadku, gdy Organizator w terminie 12 dni od zakończenia Konkursu nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do uzyskania kontaktu prawo Zwycięzcy Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania w takiej sytuacji Nagrody innemu Uczestnikowi.

Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do Konkursu zostało wykonane osobiście przez Uczestnika oraz stanowi rezultat jego oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęcia konkursowego będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83). Ponadto, Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do dysponowania Odpowiedzią i że nie narusza tym żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich a także, niczyich dóbr osobistych.

2. Uczestnik z chwilą zgłoszenia Zdjęcia udziela Organizatorowi niewyłącznej Licencji na korzystanie z przedmiotu praw autorskich lub pokrewnych w zakresie wszelkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim a w szczególności zamieszczenia ich w ramach stron internetowych Organizatora, utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą Internetu w szczególności w ramach mediów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz w wewnętrznych multimedialnych materiałach szkoleniowych w celach związanych z organizacją oraz promowaniem Konkursu oraz celach promocji Organizatora jako pracodawcy. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

3. Uczestnik udziela zezwolenia, o którym mowa na okres 5 lat od dnia pierwszej publikacji Zdjęcia przez Organizatora bez ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do usunięcia z mediów społecznościowych Odpowiedzi stanowiącej materiał archiwalny.

4. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zdjęcia i dysponowania nim.

5. Uczestnik, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja może być zgłoszona na adres e-mail: konkursy@zooplus.pl

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 10 dni od dnia jej doręczenia. Przesyłając rozstrzygnięcie reklamacji według wyboru Uczestnika na adres e- mail albo adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu będzie Organizator. Dane identyfikacyjne Uczestników, to jest imię, nazwisko i wizerunek, będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwej organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane identyfikacyjne Zwycięzców, to jest: imię, nazwisko i adres zamieszkania będą przetwarzane zakresie, w jakim jest to wymagane do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród Zwycięzców. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne i odbywa się na podstawie umowy – zaakceptowanego regulaminu Konkursu, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku przetwarzania danych osobowych Zwycięzców podstawą jest realizacja obowiązku sprawozdawczości podatkowej (obowiązek prawny). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w ww. celach przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przedmiotowym Konkursem, zaś w przypadku Zwycięzców przez okres wskazany przez aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe. Dane Uczestników oraz Zwycięzców nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu prawidłowej obsługi konkursu jak np. innym spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, w szczególności zooplus Polska Sp. z o.o., dostawcom usług IT, kurierom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i podlega prawu polskiemu.

2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.zooplus.pl/info/about/warunki-uczestnictwa-socialmedia

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. O zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie poinformowany na fanpage Facebook.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: "Garfield w zooplus", przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

Załącznik: Ochrona danych osobowych

„Za co kochacie Natural Paradise?"

1. Organizator

Organizatorem konkursu „Za co kochacie Natural Paradise?” na fanpage'u zooplus Polska na Instagramie jest zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej: "Organizator").

Konkurs nie jest wspierany przez Instagram i nie ma żadnego związku z danymi portalami.

2. Warunki uczestnictwa

Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat mieszkająca w Polsce może wziąć udział w konkursie. Pracownicy Organizatora i ich krewni, a także pracownicy firm biorących udział w tym konkursie i ich krewni są wykluczeni z udziału. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków uczestnictwa. Proces o ustalenie istnienia praw wynikających z konkursu jest wykluczony.

3. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 22.01.2024 oraz kończy się 25.01.2024 o 23:59.

4. Realizacja oraz przetwarzanie danych

Uczestnicy muszą udzielić odpowiedzi na pytanie „Za co kochacie Natural Paradise?” w formie komentarza pod postem konkursowym, zaobserwować profil @natural.paradise.official oraz polubić post konkursowy.

Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, w szczególności jeśli ich treść nie spełnia wymogów konkursu i/lub ma charakter ksenofobiczny, seksualny i/lub niezgodny z prawem.

Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie go poprzez wiadomości w Instagram przez Organizatora w przypadku wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości IG informacje wskazane przez Organizatora, niezbędne do dostarczenia Nagrody oraz zapłaty ewentualnego podatku od otrzymanej Nagrody. Jeśli dany zwycięzca nie skontaktuje się z potwierdzeniem akceptacji statusu zwycięzcy w ciągu 2 dni od otrzymania bezpośredniego powiadomienia, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

Organizator jest uprawniony do zakończenia konkursu w dowolnym momencie z ważnej przyczyny. Za taki powód uważa się w szczególności wpływanie w sposób niedozwolony na przebieg wyboru zwycięzcy lub próbę wywarcia takiego wpływu. Ponadto Organizator jest uprawniony do przedłużenia konkursu lub zaoferowania nagród przed jego zakończeniem.

5. Nagroda

Nagrodę w konkursie stanowi dowolny, wybrany przez Zwycięzcę jeden produkt marki Natural Paradise, dostępny w sklepie zooplus.pl, z wyłączeniem produktu Natural Paradise Drapak mocowany do sufitu Amaryllis.

Nagrody są niezbywalne i nie mogą być wypłacone w gotówce ani wymienione przez zwycięzcę. Organizator jest uprawniony do zmiany nagrody powiadamiając o tym uczestników z krótkim okresem wyprzedzenia.

W przypadku, gdy Organizator w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do uzyskania kontaktu prawo Zwycięzcy Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania w takiej sytuacji Nagrody innemu Uczestnikowi.

6. Wykluczenie od odpowiedzialności

Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazanych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku wykorzystania przez niego materiałów, do których nie posiada praw, lub które w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. W tym zakresie Organizator jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania przez uczestnika.

Roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora w związku z konkursem są wyłączone - w granicach prawnie dopuszczalnych - niezależnie od podstawy prawnej, chyba że Organizator umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki ustawowe. Odpowiedzialność za błędne informacje lub opisy oferowanych nagród jest - o ile jest to prawnie możliwe - wyłączona. Nagrody mogą różnić się prezentacją od nagród przedstawionych w materiałach promocyjnych wykorzystanych w niniejszym konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przetwarzanie i przesyłanie danych w czasie trwania konkursu oraz danych osobowych za pośrednictwem fanpage'a na Instagramie, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane awarią techniczną lub inną awarią komputera lub innym błędem.

7. Reklamacje

Reklamacje w związku z konkursem mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail: konkursy@zooplus.pl. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 10 dni od dnia jej doręczenia. Przesyłając rozstrzygnięcie reklamacji według wyboru Uczestnika na adres e-mail albo adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

8. Ochrona danych osobowych

W ramach tego konkursu Organizator wykorzysta Twoje dane osobowe (imię, nazwisko i adres zamieszkania) w celu administrowania konkursem i wysłania Ci nagrody w przypadku, gdy zostaniesz zwycięzcą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o którą zostanie on poproszony w wiadomości w przypadku wygranej. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w załączniku do niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie podlega prawu Polskiemu.

Jeżeli którekolwiek z tych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalne postanowienie, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w nieważnym postanowieniu. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

Załącznik:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: "Za co kochacie Natural Paradise?”, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dataprotection@zooplus.com.

3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska i adres e-mail, a także identyfikatory i dane podatkowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu "Za co kochacie Natural Paradise?", do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z ocenąą prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.

7. Konkurs jest realizowany również za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram. Dane osobowe podane w ramach Konkursu po umieszczeniu w fanpage’u na Facebooku, są przetwarzane również przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za również pośrednictwem serwisu Facebook, firma Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

„Pokaż nam, jak dbasz o zdrowie swojego zwierzaka!”

1. Organizator

Organizatorem konkursu „Pokaż nam, jak dbasz o zdrowie swojego zwierzaka!” na stronie zooplus.pl, aplikacji zooplus i na fanpage'ach zooplus Polska na Instagramie i Facebooku jest zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej: "Organizator").

Konkurs nie jest wspierany przez Facebook / Instagram i nie ma żadnego związku z danymi portalami.

2. Warunki uczestnictwa

Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat mieszkająca w Polsce może wziąć udział w konkursie po spełnieniu obowiązku zakupu. Pracownicy Organizatora i ich krewni, a także pracownicy firm biorących udział w tym konkursie i ich krewni są wykluczeni z udziału. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków uczestnictwa. Proces o ustalenie istnienia praw wynikających z konkursu jest wykluczony.

3. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 28.11.2023 oraz kończy się 04.12.2023 o 23:59.

4. Realizacja oraz przetwarzanie danych

Uczestnicy muszą samodzielnie wykonać zdjęcie przedstawiające pupila Uczestnika (psa lub kota) lub pupila oraz opiekuna zwierzęcia (Uczestnika), które nawiązuje do hasła „Zdrowie mojego pupila”. Zdjęcie należy opublikować na swoim profilu Instagram wraz z oznaczeniem @zoopluspl oraz @pethelp.pl i tagiem #zoopluszdrowie. Uczestnik ma obowiązek zrobić zakupy w sklepie www.zooplus.pl za min. 149 zł w okresie trwania konkursu i zachować potwierdzenia zakupów.

Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy/zdjęć, w szczególności jeśli ich treść nie spełnia wymogów konkursu i/lub ma charakter ksenofobiczny, seksualny i/lub niezgodny z prawem.

Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie go poprzez wiadomości w Instagram przez Organizatora w przypadku wygranej. Organizator poprosi uczestnika o zaakceptowanie statusu zwycięzcy, a tym samym przekazanie mu nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości IG informacje wskazane przez Organizatora, niezbędne do dostarczenia Nagrody oraz zapłaty ewentualnego podatku od otrzymanej Nagrody. Jeśli dany zwycięzca nie skontaktuje się z potwierdzeniem akceptacji statusu zwycięzcy w ciągu 2 dni od otrzymania bezpośredniego powiadomienia, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

Organizator jest uprawniony do zakończenia konkursu w dowolnym momencie z ważnej przyczyny. Za taki powód uważa się w szczególności wpływanie w sposób niedozwolony na przebieg wyboru zwycięzcy lub próbę wywarcia takiego wpływu. Ponadto Organizator jest uprawniony do przedłużenia konkursu lub zaoferowania nagród przed jego zakończeniem.

5. Nagroda

Nagrodami I stopnia dla Zwycięzców są 2 Vouchery (1 Voucher dla kota i 1 Voucher dla psa), każdy o wartości 730 zł do odebrania pakietu weterynaryjnego typu Premium na stronie www.pethelp.pl Dokładna specyfikacja pakietu oraz usług w nim zawartych dostępna jest na stronie internetowej Pakiety dla psów - PETHELP.pl oraz Pakiety dla kotów - PETHELP.pl

Nagrodami II stopnia dla Zwycięzców są 2 Vouchery (1 Voucher dla kota i 1 Voucher dla psa), każdy o wartości 338 zł do odebrania pakietu weterynaryjnego typu Standard na stronie www.pethelp.pl Dokładna specyfikacja pakietu oraz usług w nim zawartych dostępna jest na stronie internetowej Pakiety dla psów - PETHELP.pl oraz Pakiety dla kotów - PETHELP.pl

Nagrodą III stopnia jest Voucher o wartości 500 zł na zakupy w sklepie www.zooplus.pl.

W konkursie wybranych zostanie łącznie 5 zwycięzców.

Nagrody są niezbywalne i nie mogą być wypłacone w gotówce ani wymienione przez zwycięzcę. Organizator jest uprawniony do zmiany nagrody powiadamiając o tym uczestników z krótkim okresem wyprzedzenia.

Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane zgodnie z następującymi kryteriami:

- wykonanie zdjęcia przedstawiającego pupila Uczestnika (psa lub kota) lub pupila oraz opiekuna zwierzęcia (Uczestnika), które nawiązuje do hasła „Zdrowie mojego pupila”.

- zaobserwowanie profilu sponsora @pethelp.pl,

- opublikowanie zdjęcia na swoim profilu Instagram wraz z oznaczeniem @zoopluspl oraz @pethelp.pl i tagiem #zoopluszdrowie (dalej „Zadanie Konkursowe”) w okresie trwania konkursu

- zrobienie zakupów w sklepie www.zooplus.pl za min. 149 zł w okresie trwania konkursu i zachowanie potwierdzenia zakupów.

- Uczestnik zaakceptował klauzule i postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej do zdjęć i danych zwierząt domowych i sposób w jaki Organizator może z nich korzystać.

6. Wykluczenie od odpowiedzialności

Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazanych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku wykorzystania przez niego materiałów, do których nie posiada praw, lub które w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. W tym zakresie Organizator jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania przez uczestnika.

Roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora w związku z konkursem są wyłączone - w granicach prawnie dopuszczalnych - niezależnie od podstawy prawnej, chyba że Organizator umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki ustawowe. Odpowiedzialność za błędne informacje lub opisy oferowanych nagród jest - o ile jest to prawnie możliwe - wyłączona. Nagrody mogą różnić się prezentacją od nagród przedstawionych w materiałach promocyjnych wykorzystanych w niniejszym konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przetwarzanie i przesyłanie danych w czasie trwania konkursu oraz danych osobowych za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku/Instagramie, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane awarią techniczną lub inną awarią komputera lub innym błędem.

7. Reklamacje

Reklamacje w związku z konkursem mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail: service@zooplus.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 niniejszego Regulaminu. Organizator niezwłocznie rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od sposobu kontaktu wybranego przez składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. Ochrona danych osobowych

W ramach tego konkursu Organizator wykorzysta Twoje dane osobowe (imię, nazwisko i adres zamieszkania) w celu administrowania konkursem i wysłania Ci nagrody w przypadku, gdy zostaniesz zwycięzcą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o którą zostanie on poproszony w wiadomości w przypadku wygranej. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w załączniku do niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie podlega prawu Polskiemu.

Jeżeli którekolwiek z tych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalne postanowienie, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w nieważnym postanowieniu. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

Załącznik:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: "Pokaż nam, jak dbasz o zdrowie swojego zwierzaka!", przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dataprotection@zooplus.com.

3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska i adres e-mail, a także identyfikatory i dane podatkowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu "Pokaż nam, jak dbasz o zdrowie swojego zwierzaka!", do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z ocenąą prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie. 7. Konkurs jest realizowany również za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram. Dane osobowe podane w ramach Konkursu po umieszczeniu w fanpage’u na Facebooku, są przetwarzane również przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za również pośrednictwem serwisu Facebook, firma Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

"Kalendarz zooplus 2024"

Warunki uczestnictwa w konkursie "Kalendarz zooplus 2024"

1. Organizator

Organizatorem konkursu "Kalendarz zooplus 2024" na stronie zooplus.pl, aplikacji zooplus i na fanpage'ach zooplus Polska na Instagramie i Facebooku jest zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej: "Organizator").

Konkurs nie jest wspierany przez Facebook / Instagram i nie ma żadnego związku z danymi portalami.

2. Warunki uczestnictwa

Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat mieszkająca w Polsce może wziąć udział w konkursie bezpłatnie i bez obowiązku zakupu. Pracownicy Organizatora i ich krewni, a także pracownicy firm biorących udział w tym konkursie i ich krewni są wykluczeni z udziału. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków uczestnictwa. Proces o ustalenie istnienia praw wynikających z konkursu jest wykluczony.

3. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 03.10.2023 oraz kończy się dnia 16.10.2023 o 23:59.

4. Realizacja oraz przetwarzanie danych

Uczestnicy muszą przesłać zdjęcie swojego zwierzaka w sekcji " Profil mojego pupila" w sekcji "Mój zooplus".

Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy/zdjęć, w szczególności, jeśli ich treść nie spełnia wymogów konkursu i/lub ma charakter ksenofobiczny, seksualny i/lub niezgodny z prawem.

Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie go przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail w przypadku wygranej. Organizator poprosi uczestnika o zaakceptowanie statusu zwycięzcy, a tym samym przekazanie mu nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli dany zwycięzca nie skontaktuje się z potwierdzeniem akceptacji statusu zwycięzcy w ciągu 2 dni od otrzymania bezpośredniego powiadomienia, zostanie wybrany nowy zwycięzca.

Organizator jest uprawniony do zakończenia konkursu w dowolnym momencie z ważnej przyczyny. Za taki powód uważa się w szczególności wpływanie w sposób niedozwolony na przebieg wyboru zwycięzcy lub próbę wywarcia takiego wpływu. Ponadto Organizator jest uprawniony do przedłużenia konkursu lub zaoferowania nagród przed jego zakończeniem.

5. Nagroda

Zwycięzca otrzyma kupon rabatowy o wartości 200 PLN do wykorzystania w sklepie zooplus.pl w ciągu 60 dni od daty otrzymania nagrody, a my opublikujemy jego zdjęcie w naszych sieciach społecznościowych.

W konkursie wybranych zostanie łącznie 12 zwycięzców. Kupon rabatowy będzie możliwy do wykorzystania wyłącznie jednorazowo. Jeśli wartość zakupów będzie mniejsza niż 200 PLN, pozostała kwota przepadnie. Minimalną wartością zamówienia jest 8 PLN.

Nagrody są niezbywalne i nie mogą być wypłacone w gotówce ani wymienione przez zwycięzcę. Organizator jest uprawniony do zmiany nagrody powiadamiając o tym uczestników z krótkim okresem wyprzedzenia.

Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane zgodnie z następującymi kryteriami:

- Zamieszczenie zdjęcia zwierzęcia w sekcji “Profil mojego pupila” w “Mój zooplus”.

- Aktywny zapis Uczestnika do naszego Newsletter’a.

- Akceptacja klauzul i postanowień dotyczących prawa własności intelektualnej do zdjęć i danych zwierząt domowych i sposób w jaki Organizator może z nich korzystać w sekcji „Profilu mojego pupila”.

- Minimalna rozdzielczość zamieszczonego zdjęcia o wartości 2480 x 3508 pikseli.

- Prosimy, by dodawać zdjęcia pupili w naturalnych dla nich sytuacjach oraz nie zakładać zwierzętom ubranek, które nie są dla nich przeznaczone. W związku z faktem, że organizatorem konkursu jest spółka z siedzibą poza granicami Polski, a konkurs nie jest prowadzony za pośrednictwem jej oddziału, ewentualny obowiązek podatkowy spoczywa na zwycięzcy. Za rozliczenie na zeznaniu rocznym i terminowe odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie zwycięzca.

6. Wykluczenie od odpowiedzialności

Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazanych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku wykorzystania przez niego materiałów, do których nie posiada praw, lub które w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. W tym zakresie Organizator jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania przez uczestnika.

Roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora w związku z konkursem są wyłączone - w granicach prawnie dopuszczalnych - niezależnie od podstawy prawnej, chyba że Organizator umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki ustawowe. Odpowiedzialność za błędne informacje lub opisy oferowanych nagród jest - o ile jest to prawnie możliwe - wyłączona. Nagrody mogą różnić się prezentacją od nagród przedstawionych w materiałach promocyjnych wykorzystanych w niniejszym konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przetwarzanie i przesyłanie danych w czasie trwania konkursu oraz danych osobowych za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku/Instagramie, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane awarią techniczną lub inną awarią komputera lub innym błędem.

7. Reklamacje

Reklamacje w związku z konkursem mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail: service@zooplus.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 niniejszego Regulaminu. Organizator niezwłocznie rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od sposobu kontaktu wybranego przez składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. Ochrona danych osobowych

W ramach tego konkursu Organizator wykorzysta Twoje dane osobowe z Twojego konta klienta zooplus (imię, nazwisko i adres e-mail) w celu administrowania konkursem i wysłania Ci nagrody w przypadku, gdy zostaniesz zwycięzcą, a także dane niezbędne do rozliczeń podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o którą zostanie on poproszony pocztą elektroniczną w przypadku wygranej. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w załączniku do niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie podlega prawu Polskiemu.

Jeżeli którekolwiek z tych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalne postanowienie, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w nieważnym postanowieniu. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

Załącznik:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: "Kalendarz zooplus 2024", przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dataprotection@zooplus.com.

3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska i adres e-mail, a także identyfikatory i dane podatkowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu "Kalendarz zooplus 2024", do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z ocenąą prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie. 7. Konkurs jest realizowany również za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram. Dane osobowe podane w ramach Konkursu po umieszczeniu w fanpage’u na Facebooku, są przetwarzane również przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za również pośrednictwem serwisu Facebook, firma Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

"Urodzinowe zdjęcie zwierzaka"

1. Organizator

Organizatorem konkursu "Urodzinowe zdjęcie zwierzaka" na stronie zooplus.pl, aplikacji zooplus i na fanpage'ach zooplus Polska na Instagramie i Facebooku jest zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej: "Organizator").

Konkurs nie jest wspierany przez Facebook / Instagram i nie ma żadnego związku z danymi portalami.

2. Warunki uczestnictwa

Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat mieszkająca w Polsce może wziąć udział w konkursie bezpłatnie i bez obowiązku zakupu. Pracownicy Organizatora i ich krewni, a także pracownicy firm biorących udział w tym konkursie i ich krewni są wykluczeni z udziału. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków uczestnictwa. Proces o ustalenie istnienia praw wynikających z konkursu jest wykluczony.

3. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 12.09.2023 oraz kończy się 25.09.2023 o 23:59.

4. Realizacja oraz przetwarzanie danych

Uczestnicy muszą przesłać zdjęcie swojego zwierzaka obchodzącego urodziny, w sekcji " Profil mojego pupila" w sekcji "Mój zooplus".

Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy/zdjęć, w szczególności jeśli ich treść nie spełnia wymogów konkursu i/lub ma charakter ksenofobiczny, seksualny i/lub niezgodny z prawem.

Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie go przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail w przypadku wygranej. Organizator poprosi uczestnika o zaakceptowanie statusu zwycięzcy, a tym samym przekazanie mu nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli dany zwycięzca nie skontaktuje się z potwierdzeniem akceptacji statusu zwycięzcy w ciągu 2 dni od otrzymania bezpośredniego powiadomienia, zostanie wybrany nowy zwycięzca.

Organizator jest uprawniony do zakończenia konkursu w dowolnym momencie z ważnej przyczyny. Za taki powód uważa się w szczególności wpływanie w sposób niedozwolony na przebieg wyboru zwycięzcy lub próbę wywarcia takiego wpływu. Ponadto Organizator jest uprawniony do przedłużenia konkursu lub zaoferowania nagród przed jego zakończeniem.

5. Nagroda

Zwycięzca otrzyma kupon rabatowy o wartości 500 PLN do wykorzystania w zooplus w ciągu 60 dni od daty otrzymania nagrody, a my opublikujemy jego zdjęcie w naszych sieciach społecznościowych.

W konkursie wybranych zostanie łącznie 3 zwycięzców. Kupon rabatowy będzie możliwy do wykorzystania wyłącznie jednorazowo. Jeśli wartość zakupów będzie mniejsza niż 500 PLN, pozostała kwota przepadnie. Minimalną wartością zamówienia jest 8 PLN.

Nagrody są niezbywalne i nie mogą być wypłacone w gotówce ani wymienione przez zwycięzcę. Organizator jest uprawniony do zmiany nagrody powiadamiając o tym uczestników z krótkim okresem wyprzedzenia.

Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane zgodnie z następującymi kryteriami:

- Prześlij zdjęcie swojego zwierzaka obchodzącego urodziny w sekcji “Profil mojego pupila” w “Mój zooplus”.

- Zdjęcie musi zawierać element urodzin, imprezy, świętowania.

- Uczestnik musi być zapisany do naszego Newsletter’a.

- Uczestnik zaakceptował klauzule i postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej do zdjęć i danych zwierząt domowych i sposób w jaki Organizator może z nich korzystać w sekcji „Profilu mojego pupila”.

Do Nagród, od których należny jest podatek Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku od tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona uprawnionemu, lecz zostanie pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości tej nagrody, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 361, tj.) na co Uczestnik wyraża zgodę. Obowiązek podatkowy spoczywa na Organizatorze. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

6. Wykluczenie od odpowiedzialności

Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazanych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku wykorzystania przez niego materiałów, do których nie posiada praw, lub które w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. W tym zakresie Organizator jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania przez uczestnika.

Roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora w związku z konkursem są wyłączone - w granicach prawnie dopuszczalnych - niezależnie od podstawy prawnej, chyba że Organizator umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki ustawowe. Odpowiedzialność za błędne informacje lub opisy oferowanych nagród jest - o ile jest to prawnie możliwe - wyłączona. Nagrody mogą różnić się prezentacją od nagród przedstawionych w materiałach promocyjnych wykorzystanych w niniejszym konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przetwarzanie i przesyłanie danych w czasie trwania konkursu oraz danych osobowych za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku/Instagramie, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane awarią techniczną lub inną awarią komputera lub innym błędem.

7. Reklamacje

Reklamacje w związku z konkursem mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail: service@zooplus.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 niniejszego Regulaminu. Organizator niezwłocznie rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od sposobu kontaktu wybranego przez składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. Ochrona danych osobowych

W ramach tego konkursu Organizator wykorzysta Twoje dane osobowe z Twojego konta klienta zooplus (imię, nazwisko i adres e-mail) w celu administrowania konkursem i wysłania Ci nagrody w przypadku, gdy zostaniesz zwycięzcą, a także dane niezbędne do rozliczeń podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o którą zostanie on poproszony pocztą elektroniczną w przypadku wygranej. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w załączniku do niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie podlega prawu Polskiemu.

Jeżeli którekolwiek z tych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalne postanowienie, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w nieważnym postanowieniu. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

Załącznik:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: „Urodzinowe zdjęcie zwierzaka”, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dataprotection@zooplus.com.

3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska i adres e-mail, a także identyfikatory i dane podatkowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Urodzinowe zdjęcie zwierzaka”, do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy kurierskie odpowiedzialne za dostarczenie nagrody Zwycięzcy. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Konkurs jest realizowany również za pośrednictwem serwisu Facebook. Dane osobowe podane w ramach Konkursu po umieszczeniu w fanpage’u na Facebooku, są przetwarzane również przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za również pośrednictwem serwisu Facebook, firma Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

"Letnie zdjęcie"

Warunki uczestnictwa w konkursie "Letnie zdjęcie"

1. Organizator

Organizatorem konkursu "LETNIE ZDJĘCIE" na stronie zooplus.pl, aplikacji zooplus i na fanpage'ach zooplus Polska na Instagramie i Facebooku jest zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej: "Organizator").

Konkurs nie jest wspierany przez Facebook / Instagram i nie ma żadnego związku z danymi portalami.

2. Warunki uczestnictwa

Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat mieszkająca w Polsce może wziąć udział w konkursie bezpłatnie i bez obowiązku zakupu. Pracownicy Organizatora i ich krewni, a także pracownicy firm biorących udział w tym konkursie i ich krewni są wykluczeni z udziału. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków uczestnictwa. Proces o ustalenie istnienia praw wynikających z konkursu jest wykluczony.

3. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 25.07.2023 oraz kończy się 07.08.2023 o 23:59.

4. Realizacja oraz przetwarzanie danych

Uczestnicy muszą przesłać zdjęcie swojego zwierzaka cieszącego się latem, wygrzewającego się na słońcu, pluskającego się w wodzie lub spacerującego na spacerze, w sekcji " Profil mojego pupila" w sekcji "Mój zooplus".

Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy/zdjęć, w szczególności jeśli ich treść nie spełnia wymogów konkursu i/lub ma charakter ksenofobiczny, seksualny i/lub niezgodny z prawem.

Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie go przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail w przypadku wygranej. Organizator poprosi uczestnika o zaakceptowanie statusu zwycięzcy, a tym samym przekazanie mu nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli dany zwycięzca nie skontaktuje się z potwierdzeniem akceptacji statusu zwycięzcy w ciągu 1 tygodnia od otrzymania bezpośredniego powiadomienia, zostanie wybrany nowy zwycięzca.

Organizator jest uprawniony do zakończenia konkursu w dowolnym momencie z ważnej przyczyny. Za taki powód uważa się w szczególności wpływanie w sposób niedozwolony na przebieg wyboru zwycięzcy lub próbę wywarcia takiego wpływu. Ponadto Organizator jest uprawniony do przedłużenia konkursu lub zaoferowania nagród przed jego zakończeniem.

5. Nagroda

Zwycięzca otrzyma kupon rabatowy o wartości 200 PLN do wykorzystania w zooplus w ciągu 60 dni od daty otrzymania nagrody , a my opublikujemy jego zdjęcie w naszych sieciach społecznościowych.

W konkursie wybranych zostanie łącznie 5 zwycięzców. Kupon rabatowy będzie możliwy do wykorzystania wyłącznie jednorazowo. Jeśli wartość zakupów będzie mniejsza niż 200 PLN, pozostała kwota przepadnie. Minimalną wartością zamówienia jest 8 PLN.

Nagrody są niezbywalne i nie mogą być wypłacone w gotówce ani wymienione przez zwycięzcę. Organizator jest uprawniony do zmiany nagrody powiadamiając o tym uczestników z krótkim okresem wyprzedzenia.

Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane zgodnie z następującymi kryteriami:

- Prześlij zdjęcie swojego zwierzaka cieszącego się latem, wygrzewającego się na słońcu, pluskającego się w wodzie lub spacerującego na spacerze, w sekcji “ Profil mojego pupila” w “Mój zooplus”.

- Zdjęcie musi zawierać element lata: wodę, naturę, słońce lub plażę, itp.

- Uczestnik musi być zapisany do naszego Newsletter’a.

- Uczestnik zaakceptował klauzule i postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej do zdjęć i danych zwierząt domowych i sposób w jaki Organizator może z nich korzystać w sekcji „Profilu mojego pupila”.

6. Wykluczenie od odpowiedzialności

Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazanych Organizatorowi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku wykorzystania przez niego materiałów, do których nie posiada praw, lub które w inny sposób naruszają obowiązujące prawo. W tym zakresie Organizator jest zwolniony z obowiązku zapłaty odszkodowania przez uczestnika.

Roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora w związku z konkursem są wyłączone - w granicach prawnie dopuszczalnych - niezależnie od podstawy prawnej, chyba że Organizator umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki ustawowe. Odpowiedzialność za błędne informacje lub opisy oferowanych nagród jest - o ile jest to prawnie możliwe - wyłączona. Nagrody mogą różnić się prezentacją od nagród przedstawionych w materiałach promocyjnych wykorzystanych w niniejszym konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przetwarzanie i przesyłanie danych w czasie trwania konkursu oraz danych osobowych za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku/Instagramie, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane awarią techniczną lub inną awarią komputera lub innym błędem.

7. Reklamacje

Reklamacje w związku z konkursem mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail: service@zooplus.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 niniejszego Regulaminu. Organizator niezwłocznie rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od sposobu kontaktu wybranego przez składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. Ochrona danych osobowych

W ramach tego konkursu Organizator wykorzysta Twoje dane osobowe z Twojego konta klienta zooplus (imię, nazwisko i adres e-mail) w celu administrowania konkursem i wysłania Ci nagrody w przypadku, gdy zostaniesz zwycięzcą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o którą zostanie on poproszony pocztą elektroniczną w przypadku wygranej. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w załączniku do niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie podlega prawu Polskiemu.

Jeżeli którekolwiek z tych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalne postanowienie, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w nieważnym postanowieniu. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

Załącznik:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: „Letnie zdjęcie”, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dataprotection@zooplus.com.

3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska i adres e-mail przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Letnie zdjęcie”, do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy kurierskie odpowiedzialne za dostarczenie nagrody Zwycięzcy. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Konkurs jest realizowany również za pośrednictwem serwisu Facebook. Dane osobowe podane w ramach Konkursu po umieszczeniu w fanpage’u na Facebooku, są przetwarzane również przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za również pośrednictwem serwisu Facebook, firma Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.