Regulamin

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZOOPLUS SE WE WSPÓŁPRACY Z KRAKOWSKIM TOWARZYSTWEM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W SKLEPIE INTERNETOWYM ZOOPLUS.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Akcji charytatywnej „Mamy coś do przekazania”.

§ 1

Organizator i cel akcji charytatywnej

1. Organizatorem Akcji jest operator Sklepu Internetowego zooplus.pl – spółka Zooplus SE założona i działająca według prawa niemieckiego, z siedzibą w Monachium (adres: Sonnenstrasse 15, D-80331 Monachium, Niemcy) wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Monachium pod numerem HRB 273759, VAT nr: DE20016545421 („Organizator”).

2. Celem Akcji jest wsparcie podopiecznych stowarzyszenia Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Krakowie (31-019 Kraków, ul. Floriańska 53, NIP: 6761709241, REGON: 003872657), zwanego „Beneficjentem”, działającego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie statutu, poprzez przekazanie przez Organizatora na rzecz Beneficjenta darowizny na cele pożytku publicznego, w wysokości stanowiącej określoną w Regulaminie część przychodu Organizatora ze sprzedaży wskazanych w Regulaminie Produktów w Sklepie Internetowym zooplus.pl. Darowizna zostanie następnie przeznaczona w całości na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu zwierząt, używanego przez Beneficjenta.

3. Akcja jest organizowana we współpracy z Zooplus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która wspiera realizację Akcji w szczególności w zakresie bieżącego kontaktu Organizatora z Beneficjentem.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Zapisane w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Czas Trwania Akcji – okres wskazany w § 3 Regulaminu;

2) Akcja – akcja charytatywna „Mamy coś do przekazania” organizowana przez Organizatora (zooplus SE z siedzibą w Monachium, Niemcy) w Sklepie Internetowym zooplus.pl we współpracy ze stowarzyszeniem Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, której cel opisano w § 1 ust. 2 Regulaminu;

3) Osoba Wspierająca – każdy klient Sklepu Internetowego zooplus.pl, który zakupi w Sklepie Internetowym zooplus.pl co najmniej jeden Produkt w Czasie Trwania Akcji;

4) Produkty – produkty następujących marek, dostępne w Sklepie Internetowym zooplus.pl, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 Regulaminu:

a) Wolf of Wilderness,

b) Wild Freedom,

c) Concept for Life,

d) Purizon,

e) Lukullus,

f) Cosma,

g) Feringa,

h) Rocco;

5) Organizator – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, tj. zooplus SE z siedzibą w Monachium (Niemcy);

6) Beneficjent – podmiot wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

7) Sklep Internetowy zooplus.pl – sklep internetowy www.zooplus.pl; celem uniknięcia wątpliwości, pojęcie to dotyczy wyłącznie polskiego sklepu internetowego Organizatora, tj. sklepu internetowego adresowanego do polskiej klienteli, prowadzonego w języku polskim, dostępnego pod adresem domenowym www.zooplus.pl;

8) Regulamin – niniejszy Regulamin.

2. Każdy klient Sklepu Internetowego zooplus.pl może wesprzeć Akcję poprzez dokonanie zakupu wskazanego w Regulaminie Produktu lub Produktów, w terminie i w sposób określony w § 3 Regulaminu.

§ 3

Czas trwania i zasady przeprowadzenia Akcji

1. Akcja rozpoczyna się z dniem 04.10.2020 r. i kończy dnia 31.10.2020 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu („Czas Trwania Akcji”).

2. W Akcji uwzględniane są zakupy Produktów dokonane przez Osoby Wspierające w Sklepie Internetowym zooplus.pl w Czasie Trwania Akcji. Dla celów Akcji jako datę dokonania zakupu Produktu przyjmuje się datę złożenia zamówienia na Produkt w Sklepie Internetowym zooplus.pl.

3. Osoby Wspierające mogą dokonywać zakupu Produktu lub Produktów wielokrotnie w ramach Akcji.

4. Po upływie Czasu Trwania Akcji i dokonaniu ostatecznego rozliczenia jej wyniku, Organizator przekaże środki pieniężne Beneficjentowi w formie darowizny pieniężnej w wysokości wynikającej z Regulaminu, zgodnie z odrębną umową z Beneficjentem.

5. Darowizna, o której mowa w Regulaminie, zostanie przekazana Beneficjentowi w wysokości 1% wartości ceny netto (bez wartości podatku VAT) uzyskanej przez zooplus SE ze sprzedaży Produktów (tj. Produktów 8 marek dostępnych w Sklepie Internetowym zooplus.pl, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu) dokonanej w Czasie Trwania Akcji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu. W przychodzie stanowiącym podstawę obliczenia darowizny nie będzie uwzględniana cena netto Produktów, których zwrot nastąpił do dnia 30.11.2020 r.

6. Maksymalna kwota darowizny, którą zastrzega Organizator, nie przekroczy kwoty 40 000 Euro (z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku kwota darowizny stanowić będzie kwotę wyrażoną w EUR nieprzekraczającą równowartości 180 000,00 PLN). Po osiągnięciu równowartości wyżej wymienionej kwoty, wyrażonej w PLN (obliczonej po kursie średnim NBP z dnia osiągnięcia tej równowartości), Akcja zostanie zakończona wcześniej, o czym Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.zooplus.pl.

7. Organizator, dokonując darowizny, korzysta ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży Produktów.

8. Organizator powiadomi o wyniku Akcji i przekazanej darowiźnie na stronie internetowej www.zooplus.pl.

9. W przypadku braku możliwości przekazania Beneficjentowi darowizny z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, gdy taka przeszkoda ma charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, a możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz innego podmiotu, którego statutowe cele działalności są zbliżone do celu określonego w § 1 Regulaminu, Organizator może dokonać darowizny na rzecz takiego podmiotu zamiast Beneficjenta.

10. Organizator informuje, że okresowo w Czasie Trwania Akcji może dojść do wyczerpania zapasów magazynowych poszczególnych Produktów, w szczególności na skutek możliwego zwiększonego popytu w związku z Akcją. W takim wypadku Organizator dołoży należytej staranności w celu niezwłocznego uzupełnienia zapasów magazynowych, a jeśli nie byłoby to możliwe z przyczyn, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator może objąć Akcją dodatkowe produkty ze swojego asortymentu, wprowadzając stosowną zmianę do Regulaminu.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Zasady Akcji określa niniejszy Regulamin.

2. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.zooplus.pl/info/about/mamy-cos-do-przekazania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia zasad i warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie www.zooplus.pl.

4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Zasady i warunki dotyczące dokonywania zakupów, dostaw, płatności, odstąpienia od umowy w Sklepie Internetowym zooplus.pl określa Regulamin Sklepu Internetowego zooplus.pl, dostępny na stronie internetowej www.zooplus.pl.

6. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: service@zooplus.pl.