Regulamin konkursu

„Wygraj wakacje marzeń w hotelu Crystal Mountain!”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu: „Wygraj wakacje marzeń w hotelu Crystal Mountain!” organizowanego za pośrednictwem aplikacji i portalu Instagram.com znajdującego się pod adresem: https://www.instagram.com/

2. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

a) Instagram – portal społecznościowy Instagram.com; 

b) Fanpage Instagram – strona internetowa Organizatora znajdująca się na portalu Instagram @zoopluspl;

c) Organizator – spółka zooplus SE z siedzibą w Monachium (80331 München, Sonnenstr. 15, Niemcy), zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Monachium pod numerem: HRB 273759, NIP: PL5263041909, numer telefonu kontaktowego: +48 122-005-223, adres e-mail: service@zooplus.pl;

d) Konkurs – akcja promocyjna Organizatora opisana w niniejszym Regulaminie;

e) Zwycięzcy Konkursu – laureaci konkursu wyłonieni w oparciu o postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu;

f) Nagrody – nagrody wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu;

g) Komisja – komisja konkursowa powołana przez Organizatora składająca się z trzech pracowników Organizatora i jednej osoby z ramienia Hotelu Crystal Mountain;

h) Regulamin – niniejszy dokument.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2.

Czas i miejsce trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od godziny 06:00:00 w dniu 23 maja 2023 r. do godziny 23:59:59 w dniu 5 czerwca 2023 r.

 

§ 3.

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) nie jest pracownikiem, członkiem organów Organizatora, a także nie pozostaje w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem, a także nie jest małżonkiem lub członkiem najbliższej rodziny wskazanych powyżej osób;

c) posiada konto publicznie widoczne na portalu Instagram i umożliwia wysyłanie mu prywatnych wiadomości;

d) poprawnie wykona zadanie konkursowe opisane w § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont Instagram. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub nie wydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo jakiekolwiek prawa przysługujące osobom trzecim.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Instagram.

 

§ 4.

Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na:

a) samodzielnym wykonaniu zdjęcia przedstawiającego pupila Uczestnika (psa, kota lub inne zwierzę domowe), które nawiązuje do hasła „Wakacyjny portret pupila” (dalej „Zdjęcie”);

b) publicznej publikacji zdjęcia na swoim profilu Instagram wraz z oznaczeniem @zoopluspl i tagiem #zoopluswakacje (dalej „Zadanie Konkursowe”) w okresie trwania konkursu;

c) zrobieniu zakupów w sklepie www.zooplus.pl za min. 149 zł w okresie trwania konkursu i zachowanie potwierdzenia zakupów.

2. Wymagania co do Zdjęcia:

a) Minimalne wymagania techniczne dla Zdjęcia to format zdjęcia: .png, .jpg, .jpeg, maksymalna waga: 5 MB, minimalna rozdzielczość to 300 dpi;

b) Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do Zdjęcia;

c) Zdjęcie nie może naruszać przepisów prawa, postanowień Regulaminu, ani zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, godność ludzką lub dobre imię osób trzecich, czy też zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, jak również nie może stanowić plagiatu np. nie może być kopią treści dostępnych w Internecie;

d) Zdjęcie nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

e) Zdjęcie nie może ukazywać traktowania psa lub kota w sposób sprzeczny z prawem lub powszechnie przyjętymi normami właściwego postępowania ze zwierzętami, lub przedstawiać antropomorfizacji psa, to jest nie może przedstawiać go w pozie nienaturalnej dla niego, a właściwej dla człowieka, lub z akcesoriami nieodpowiednimi dla zwierząt, a przeznaczonymi dla ludzi (np. ludzkie ubrania, wózki dziecięce);

3. Każde Zadanie konkursowe będzie podlegało weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełniania wymogów Regulaminu. Zadania konkursowe niekompletne, nienadesłane w terminie lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć Zadanie konkursowe w razie stwierdzenia, że dana Zadanie konkursowe jest niezgodne z Regulaminem. Organizator powiadomi Uczestnika o wykluczeniu jego Pracy Konkursowej z Konkursu za pomocą wiadomości w Instagram.

4. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłoni łącznie 3 zwycięskie Zadania konkursowe, które zawierają najciekawsze Zdjęcie.

5. Uczestnicy, którzy zgłosili 3 zwycięskie Zadania konkursowe, są Zwycięzcami Konkursu, i są kolejno uprawnieni do otrzymania Nagrody I, II i III stopnia.

6. Zadania konkursowe, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania Zwycięzców.

7. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Zwycięzca zgłosił kilka Zadań konkursowych, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do 1 nagrody za zwycięskie Zadanie konkursowe, które zostało najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na fanpage’u Instagram Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości w Instagram nie później niż w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania przez Zwycięzcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@zooplus.pl Informacje wskazane przez Organizatora, niezbędne do dostarczenia Nagrody oraz zapłaty ewentualnego podatku od otrzymanej Nagrody.

10. W przypadku niepodania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

11. Opublikowanie Zdjęcia oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z praw autorskich do Zdjęcia, w zakresie wskazanym w § 6 Regulaminu nieodpłatnie na wszystkich wskazanych polach eksploatacji na rzecz Organizatora.

12. Opublikowanie Zdjęcia oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika oraz jego pupila w zakresie wskazanym w § 6 oraz w § 8 Regulaminu.

13. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Instagram i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa Konkursie. Dla weryfikacji profili w serwisie Instagram Organizator ma prawo poprosić o okazanie mu dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość Uczestnika.

 

§ 5.

Nagrody

1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodą I stopnia dla Zwycięzcy (dalej jako: Nagroda główna) jest Voucher o wartości 5000 zł na pobyt w Hotelu Crystal Mountain w Wiśle. Voucher uprawnia do 7-dniowego pobytu w pokoju typu classic dla maksymalnie 2 osób wraz z maksymalnie 1 zwierzęciem towarzyszącym (zgodnie z regulaminem Hotelu) wraz z wyżywieniem w formule śniadania i obiadokolacje. Voucher można zrealizować do 31 grudnia 2023 r. z wyłączeniem okresów: długi weekend czerwcowy (tj. 8–11.06.2023), Boże narodzenie (tj. 23–27.12.2023), Sylwester (tj. 30.12–2.01.2024), po uzgodnieniu dokładnego terminu pobytu bezpośrednio z Hotelem z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Voucher nie obejmuje wyżywienia psów, ani podatku lokalnego, a także usług dodatkowych dostępnych w Hotelu.

3. Nagrodą II stopnia jest Voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie www.zooplus.pl.

4. Nagrodą III stopnia jest Voucher o wartości 500 zł na zakupy w sklepie www.zooplus.pl.

5. Do Nagród, od których należny jest podatek Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku od tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona uprawnionemu, lecz zostanie pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości tej nagrody, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 361, tj.) na co Uczestnik wyraża zgodę. Obowiązek podatkowy spoczywa na Organizatorze. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

6. W przypadku, gdy Organizator w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do uzyskania kontaktu prawo Zwycięzcy Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydawania w takiej sytuacji Nagrody innemu Uczestnikowi.

 

§ 6.

Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że Zdjęcie zgłoszone do Konkursu zostało wykonane osobiście przez Uczestnika oraz stanowi rezultat jego oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi konkursowej będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83). Ponadto, Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do dysponowania Zdjęcia i że nie narusza tym żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich a także, niczyich dóbr osobistych.

2. Uczestnik z chwilą zgłoszenia Zdjęcia udziela Organizatorowi niewyłącznej Licencji na korzystanie z przedmiotu praw autorskich lub pokrewnych w zakresie wszelkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim a w szczególności zamieszczenia ich w ramach stron internetowych Organizatora, utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą Internetu w szczególności w ramach mediów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz w wewnętrznych multimedialnych materiałach szkoleniowych w celach związanych z organizacją oraz promowaniem Konkursu oraz celach promocji Organizatora jako pracodawcy. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

3. Uczestnik udziela zezwolenia, o którym mowa na okres 5 lat od dnia pierwszej publikacji Zdjęcia przez Organizatora bez ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do usunięcia z mediów społecznościowych Zdjęcia stanowiącego materiał archiwalny.

4. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zdjęcia i dysponowania nim.

5. Uczestnik, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.

 

§ 7.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja może być zgłoszona na adres e-mail: konkursy@zooplus.pl.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 10 dni od dnia jej doręczenia, przesyłając rozstrzygnięcie reklamacji według wyboru Uczestnika na adres e- mail albo adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

 

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu będzie Organizator. Dane identyfikacyjne Uczestników, to jest imię, nazwisko i wizerunek , będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwej organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane identyfikacyjne Zwycięzców, to jest: imię, nazwisko i adres zamieszkania będą przetwarzane zakresie, w jakim jest to wymagane do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród Zwycięzców oraz w celach sprawozdawczości podatkowej. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne i odbywa się na podstawie umowy – zaakceptowanego regulaminu Konkursu, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku przetwarzania danych osobowych Zwycięzców podstawą jest realizacja obowiązku sprawozdawczości podatkowej (obowiązek prawny). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w ww. celach przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przedmiotowym Konkursem, zaś w przypadku Zwycięzców przez okres wskazany przez aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe. Dane Uczestników oraz Zwycięzców nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu prawidłowej obsługi konkursu jak np. innym spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, w szczególności zooplus Polska Sp. z o.o., dostawcom usług IT, kurierom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i podlega prawu polskiemu.

2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.zooplus.pl/info/about/konkurs-wakacje

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. O zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie poinformowany na fanpage Instagram.