REGULAMIN KONKURSU „Adwent z pupilem”

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Konkursu: „Adwent z pupilem”, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w przypadku, gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka zooplus Polska Sp. Z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 20A, 30-002 Kraków, KRS 0000428546, numer identyfikacji podatkowej NIP 6772370361, numer statystyczny REGON 122628617, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi 104.750,00 zł (dalej „Organizator”). Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych, bądź numeru telefonu +48 12 20 05 223

2. Organizator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@zooplus.com.

3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska lub indywidualnej nazwy używanej na portalu Facebook (nick), a w przypadku Zwycięzców Konkursu dodatkowo w postaci danych adresowych i numeru telefonu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Adwent z pupilem”, do którego dobrowolnie przystąpiłeś/łaś, przesyłając pracę konkursową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania Nagrody, oraz wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem Nagród) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

4. Twoje dane w adekwatnym zakresie będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia Nagrody lub wyjaśnienia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdej chwili masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3, może być wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dla celów dowodowych, administrator (Organizator) prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy kurierskie odpowiedzialne za dostarczenie nagrody Zwycięzcy. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Konkurs jest realizowany za pośrednictwem serwisu Facebook. Dane osobowe podane w ramach Konkursu przy użyciu konta na Facebooku, są przetwarzane również przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlandia). W związku z tym, że Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisu Facebook, firma Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od administratora, jako usługodawca usług platformy Facebook. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Adwent z pupilem”

(dalej „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Adwent z pupilem” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs organizowany jest przez spółkę zooplus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 20A, 30-002 Kraków, KRS 0000428546, numer identyfikacji podatkowej NIP 6772370361, numer statystyczny REGON 122628617, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi 104.750,00 zł (dalej „Organizator”).

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem platformy Facebook.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez Facebook ani z nim związany. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs prowadzony jest od 3.11.2021 r. od godziny 10:00 do 7.11.2021 r. do godziny 23.59 (dalej „Okres Trwania Konkursu”) za pośrednictwem serwisu społecznościowego www.facebook.com na oficjalnym profilu Organizatora, znajdującym się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/zoopluspl.

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna , będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca indywidualny profil w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Uczestnik”).

7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub pełniące funkcje w organach. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

8. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Jury”) składającą się z trzech osób.

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Informacja o Konkursie zostanie opublikowana wraz z linkiem odsyłającym do treści Regulaminu na oficjalnym profilu Organizatora, znajdującym się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/zoopluspl, w dniu 3.11.2021 r. o godzinie 10:00, wraz z możliwością pobrania Regulaminu w formacie pdf.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu należy zapoznać się z treścią Regulaminu i wykonać zadanie konkursowe oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe” polega na uzasadnieniu, dlaczego pies lub kot osoby zgłaszającej się powinien otrzymać kalendarz adwentowy (dalej „Praca Konkursowa”) ”) oraz opublikowaniu Pracy Konkursowej w komentarzu pod Informacją o Konkursie na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/zoopluspl. Warunkiem

koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie w treści Pracy Konkursowej także informacji, czy osoba zgłaszająca chce wygrać zestaw dla psa czy kota. Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień Regulaminu, jak również „Standardów społeczności Facebooka” dostępnych pod adresem: https://transparency.fb.com/pl-pl/policies/community-standards/.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Klient;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Po zakończeniu Konkursu, w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu, Jury Konkursu wyłoni siedem [7] zwycięskich Prac Konkursowych, za które zostanie przyznanych siedem [7] nagród [Nagroda]. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu spośród wszystkich biorących udział w Konkursie Prac Konkursowych przez Jury będzie się odbywać przy uwzględnieniu następujących kryteriów: zgodność z Zadaniem Konkursowym, kreatywne podejście do tematu zadania, oryginalność ujęcia tematu w warstwie tekstowej.

4. O wynikach Konkursu Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani w terminie do 7 dni od momentu zakończenia Konkursu, poprzez wiadomość prywatną wysłaną z wykorzystaniem serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.facebook.com.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Pracę Konkursową, zamieszczając jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe oraz zdobyć maksymalnie jedną Nagrodę w Konkursie.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi posiadać swój indywidualny profil w serwisie www.facebook.com.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i świadczący usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, a także członkowie najbliższej rodziny pracowników (wstępni, zstępni, małżonek oraz rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający).

8. W Konkursie nie biorą udziału Prace Konkursowe w przypadku: a) zawarcia w Pracy Konkursowej elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) zawarcia treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki i produktów Organizatora.

9. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że Praca Konkursowa jest wynikiem jego osobistej twórczości, nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (w tym m.in. praw autorskich, praw do znaku towarowego), a także, że Uczestnik

jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i nie jest ona obciążona żadnymi prawami osób trzecich.

III. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest Zestaw artykułów dla psów lub kotów o wartości netto nieprzekraczającej 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 0/100) i nie niższej niż 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 0/100).

2. Organizator przyzna Zwycięzcom według swojego wyboru następujące nagrody: 3 zestawy artykułów dla psów i 4 zestawy artykułów dla kotów zgodnie ze wskazaniem przez Zwycięzcę w Pracy Konkursowej, którym zestawem jest zainteresowany - czy dla psa czy dla kota.

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Praca Konkursowa jest wynikiem jego osobistej twórczości, nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (w tym m.in. praw autorskich, praw do znaku towarowego), a także, że Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i nie jest ona obciążona żadnymi prawami osób trzecich.

2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Zwycięzcy o nabycie całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej tego Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w drodze umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) na wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w następujących technikach: drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, b) wprowadzanie Pracy Konkursowej do obrotu poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną, c) użyczanie i najem Pracy Konkursowej, d) publikacje, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych, e) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; f) prezentacja i wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci, g) prezentacja dla pracowników i współpracowników Organizatora oraz klientów Organizatora, h) użyczanie i najem nośników na których zarejestrowano Pracę Konkursową, i) dokonywanie obróbki Pracy Konkursowej metodą cyfrową i analogową, j) rozpowszechnianie poprzez przekazywanie przedstawicielom mediów i prasy, w tym internetowych, w celu ich publikacji, wedle uznania mediów i prasy, k) wystawianie-wyświetlenie Pracy Konkursowej, w tym w miejscach publicznych, l) sporządzanie opracowań Pracy Konkursowej oraz łączenie Pracy Konkursowej z innymi utworami oraz eksploatowanie tak powstałych utworów na polach eksploatacji wymienionych powyżej. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, nie przysługuje Zwycięzcy świadczenie inne niż Nagroda.

3. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Pracy Konkursowej o pola niewymienione w niniejszym Regulaminie, Organizator i Zwycięzca w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Pracy Konkursowej na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji.

V. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu, poprzez ich przesłanie na koszt Organizatora, pocztą kurierską, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, jednak w każdym przypadku nie zostaną nadane wcześniej niż przed przekazaniem przez Zwycięzcę danych do doręczeń. Zwycięzcy są proszeni o pisemne pokwitowanie odbioru Nagród w formie protokołu odbioru.

2. Nagrody przekazywane w Konkursie nie mogą zostać wymienione na inne, w tym na ich ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych, a także w przypadku niepodania danych w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości od Organizatora z prośbą o dane do wysyłki, wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

4. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostają do dyspozycji Organizatora.

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane Organizatorowi w Okresie Trwania Konkursu oraz w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu tj. do dnia 7.12.2021 włącznie, na adres: Prądnicka 20A, 30-002 Kraków lub drogą mailową na adres Organizatora: service@zooplus.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, prosimy, aby treść reklamacji zawierała:

a) opisany powód reklamacji dotyczący przebiegu Konkursu „Adwent z pupilem”; b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z serwisem www.facebook.com. Wszelkie informacje, które

są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na potrzeby Konkursu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis www.facebook.com stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis www.facebook.com z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2. W Okresie Trwania Konkursu tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na oficjalnym profilu Organizatora znajdującym się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/zoopluspl.

3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

4. W związku z faktem, że Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem drogi elektronicznej, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że zasady świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady portalu społecznościowego www.facebook.com, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.

5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.