Ogólne informacje o ochronie danych (art. 13 RODO) dla respondentów ankiety

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo możesz się zwrócić?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem tej witryny internetowej jest spółka zooplus AG (zwana dalej: zooplus), z siedzibą w Sonnenstraße 15, 80331 Monachium (Niemcy). 

Tel.: 48 12 20 05 223; email: service@zooplus.pl

2. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub wycofać swoją zgodę, a jeśli tak, to w jaki sposób?

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz wycofać się z udziału w ankietach, wyślij e-mail na adres service@zooplus.pl z informacją o odwołaniu. Pamiętaj, że możemy anonimizować Twoje dane po ich analizie, tym samym możemy nie być w stanie cię zidentyfikować, celem wywiązywania się z Twoich praw, których dane dotyczą. 


3. Jakie dane są przetwarzane i w jakim celu?

  • Informacje o kliencie

    ID odbiorcy, ID oraz adres email klienta, zachowania konsumenckie (w przypadku historii zakupów)


    Dane te będą wykorzystywane do komunikowania się i/lub wysyłania zachęt do zwycięzców/uczestników. W niektórych przypadkach dane te będą również wykorzystywane do dalszej analizy danych w celu utworzenia segmentów klientów.

    Podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. f) RODO

4. Komu przekazujemy dane dalej i w jakim celu?

Wszystkie wyżej wymienione dane zostaną udostępnione następującym usługodawcom w celach:

quantilope GmbH Charlottenstrasse 26 20357 Hamburg Germany:

programowanie ankiet online, udostępnianie linków do ankiet, hosting ankiet, dostarczanie danych.

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta:

programowanie ankiet online, udostępnianie linków do ankiet, hosting ankiet, dostarczanie danych ankietowych.

5. Czy istnieje transfer danych do państwa trzeciego?

Nie.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Wyniki ankiety mogą być wykorzystane do analizy w połączeniu z danymi osobowymi, (ID odbiorcy, ID oraz adres email klienta, zachowania konsumenckie) chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana w tym czasie. Następnie Twoje dane mogą zostać zanonimizowana w celu długoterminowego przechowywania.

7. Czy podanie danych osobowych jest niezbędne ze względów prawnych lub umownych?

Nie.

8. Czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie Twoich danych osobowych lub profilowania zgodnie z art. 22??

Nie.

9. Jakie są Twoje prawa?

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od zooplus w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych albo do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, cofnięcia zgody lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres service@zooplus.pl lub do naszego inspektora ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

10. Informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu

1. Szczególne prawo do sprzeciwu w danej sprawie

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego m.in. na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO. dotyczącego konsultacji i obsługi klienta oraz do celów sprzedaży. Jeżeli wniesiesz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

zooplus może również przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, o ile jest to dozwolone zgodnie z prawem. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celu takiej reklamy, bez ponoszenia kosztów transmisji innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach. Sprzeciw może być wolny od formy. Dane kontaktowe można znaleźć w paragrafie 1.

11. Jak mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 Monachium, email: ph@hwdata.de